Издателски комплекс

Мисията на издателския комплекс е осигуряване на структурите за изпълнение на учебните планове, програми и ежедневната дейност.
Издателската дейност в университета има за цел да подготвя за издаване учебна, научна, научнопопулярна и друга литература за осигуряване на учебния процес, научните изследвания и управленската дейност в университета.
Издателската дейност на университета е организирана в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и другите нормативни актове, регламентиращи издаването на печатна продукция и продукция на електронни носители. Възможностите на издателския комплекс са:
  • редактиране и издаване на сборника „Научни трудове” на университета;
  • отпечатване на разработени учебници, учебни и методически пособия и материали от научни сесии и конференции, съвещания и семинари;
  • отпечатване на монографии, статии, студии и др. авторски разработки;
  • подготовка и издаване на учебници и учебни помагала в електронен вариант чрез презентацията им на магнитни или оптически носители.
Издателският комплекс е обзаведен със съвременна техника и оборудване и позволява издаването на тиражи с много добро качество и производителност.

Назад