Информационен център

Центърът за информационно осигуряване и правно обслужване включва зала с компютъризирани работни места и офис-техника. Работните места са свързани в Интранет-мрежата и се обслужват от сървъра на университета в структуриран модул на НВУ “Васил Левски” – “Интранет”, в който са публикувани основни документи (или техните съставни части), касаещи обучаемите.

 • Закон за отбраната и въоръжените сили (ЗОВС);
 • Правилник за прилагане на ЗОВС;
 • Правилници на университета;
 • Документираната система за управление качеството на обучение;
 • Наредба за стипендии;
 • Учебни планове и програми;
 • Учебни разписания и графици за организиране на обучението;
 • Система за ежегодна оценка и класиране на курсантите;
 • Решения на Академичния съвет, катедрените и факултетните съвети;
 • Учебни материали;
 • Библиотечни справки.

Назад