Отделение финанси

Университетът съставя, изпълнява, приключва и отчита самостоятелен бюджет, който се съставя по ред определен от Министъра на отбраната.
В приходната част на бюджета на университета постъпват:

1. субсидии от държавния бюджет чрез трансфер от бюджета на Министерството на отбраната;

2. собствени приходи от:

  • постъпления от научноизследователска, експертно-консултантска и спортна дейност и от права върху индустриална собственост, авторски и други сродни права;
  • постъпления от такси за кандидатстване, за обучение и приходи от обучение;
  • следдипломна квалификация;
  • административни услуги;
  • дарения, завещания и спонсорство.

Субсидията от държавния бюджет осигурява средства за:

  • издръжка на обучението;
  • присъщата на университета научна дейност;
  • издаване на учебници и научни трудове;
  • социално-битови разходи;
  • капитални вложения.
В Националния военен университет „Васил Левски” за отчитане на стопанските операции се прилага системата на двустранното счетоводно записване по индивидуален сметкоплан при използване във всички структури на университета на счетоводен програмен продукт „Бизнес навигатор”; софтуер на НАП и НОИ).
Финансовите и материални активи се отчитат в съответствие с основните принципни положения, залегнали в Албума на първичните счетоводни документи и счетоводния документооборот, обявен със заповед на министъра на отбраната № ОХ−655 от 25 октомври 2006 год. Осчетоводените дълготрайни материални активи и материални запаси са завеждат аналитично по отделни номенклатури, инвентарни номера, отделни обекти и материално - отговорни лица.
Счетоводната политика на университета се съобразява със Закона за счетоводството и с писмо ДДС № 20 от 2004 год. на Министерството на финансите. Индивидуалният сметкоплан на университета е разработен съобразно Националния счетоводен стандарт 1 „Представяне на финансови отчети” и е в съответствие с изискванията на Сметкоплана на бюджетните предприятия и със Сметкоплана на министерството на отбраната. Счетоводната политика на университета създава предпоставки и е в полза на вземането на адекватни управленски решения при разпределянето и изразходването на бюджетните средства.
    Формата на счетоводните документи, движението и съхраняването им се регламентират в Правилника за счетоводния документооборот на университета, който е част от Системата за финансово управление и контрол (СФУК).
В търсенето на адекватен модел за осигуряването на прозрачност при генерирането на ресурсните потоци и тяхното законосъобразно и целесъобразно разходване, е разработената  Система за финансово управление и контрол (СФУК) на НВУ.
Съобразена с нормативната уредба на процеса за финансово управление и контрол в публичния сектор, СФУК на НВУ „Васил Левски“  е създадена на основата на системния подход и се състои от логически свързани и взаимно обусловени елементи.
Финансовото управление и контрол се осъществява чрез система за финансово управление и контрол, състояща се от политики и процедури, въведени от ръководството на НВУ “Васил Левски”.
Разработените правила регламентират принципите на финансово управление и контрол в системата на НВУ „Васил Левски”. Те уреждат финансовото управление и контрол като цялостен процес, интегриран в дейността на университета и осъществяван от ръководството и всички служители.
Системата за финансово управление и контрол е приложима за всички структури на Университета като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и включените в състава му разпоредители с кредити от по-ниска степен.
Основна цел на вътрешните правила за Системата за финансово управление и контрол е да се осигури разумна увереност за постигане на целите на НВУ “Васил Левски”, спазвайки принципите за законосъобразност; добро финансово управление и прозрачност при планиране, прогнозиране, програмиране, бюджетиране, разходване и осчетоводяване, анализ и контрол - като елементи на интегрираната система за управление на ресурсите на НВУ “Васил Левски”.

Назад