Отдел "Учебено-научна дейност"

Отдел “Учебено-научна дейност” е изпълнителен и контролен орган от управлението на университета. Отделът планира, организира, ръководи, координира, контролира и отчита учебната дейност, насочена към придобиването, развиването и усъвършенстването квалификацията на различните категории обучаеми в НВУ „Васил Левски”. Той е водещ отдел в цялостната дейност на университета.

Основни задачи, изпълнявани от отдел “Учебено-научна дейност”:
 • планира основните мероприятия за учебната година, касаещи учебната дейност в университета;
 • планира ефективното използване на полевата учебно–материална база на университета;
 • планира, организира и ръководи приемната кампания в университета;
 • организира подготовката на планирането на учебния процес в  университета;
 • организира конкурсни изпити за преподаватели и асистенти в НВУ „В.Левски”;
 • организира стажа  на курсантите, кадетите и студентите;
 • организира провеждането на държавните изпити на курсантите, кадетите и студентите;
 • организира провеждането и цялостния контрол на учебния процес в университета;
 • организира подготовката и провеждането на заседанията на общото събрание и академичния съвет;
 • организира работата по проект „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”;
 • организира и изпълнява всички дейности по подготовката на институционална и програмна акредитация в НВУ “В. Левски”;
 • следи за изпълнението на ЗВО, ЗРАС и правилника за неговото прилагане, ПУД на университета, наредбите за единните държавни изисквания и всички регламентиращи документи по обучението;
 • събира и съхранява учебните планове на специалностите в университета;
 • ръководи разработката на проектите за учебни планове и програми, разписанията за учебни занятия и другите планиращи документи;
 • разработва плана за работа на НВУ “В. Левски” за календарната година и месечните планове;
 • подържа масива от данни за обучаемите и преподавателите в системата Admin Uni на Министерството на образованието, науката и младежта.
 • отчита и анализира резултатите от учебно-възпитателния процес;
 • координира и контролира изпълнението на процедурите от “Системата за управление качеството на обучение” в съответствие със стандарт ЕN ISO 9001:2008;
 • контролира изпълнението на основните мероприятия, касаещи учебната дейност в университета.

Структура на "Учебено-научна дейност".
„Учебено-научна дейност” съгласно длъжностното разписание на НВУ ''В.Левски'' се ръководи от началник на отдел и организационно обхваща:

 • отделение „Учебна и научна дейност и управление на качеството”
 • служба „Военно обучение”
 • координационно звено за акредитация.

Назад