Отдел "Личен състав"

Отдел „Личен състав” е административно звено на Национален военен университет „Васил Левски”, обезпечаващо категориите личен състав по отношение сключване, изменение и прекратяване на служебни и трудово-правни взаимоотношения, отчет по категориите обучаеми и административен контрол на документооборота.

Предназначението на отдела е да разработва, актуализира и усъвършенства организационно-щатната структура на университета в съответствие с изпълняваните основни задачи, да участва в планиране на работата по изпълнение плана за бойна готовност. Организира и управлява кариерното развитие на личния състав от НВУ „Васил Левски”. Води отчет на щатния личен състав, осигурява актуалност на щатната структура и персоналните данни на военнослужещите и цивилните служители в Автоматизираната система на човешките ресурси на Министерството на отбраната. Изготвя заповеди и разпореждания, правила, разчети, донесения, справки, информации и доклади по указания на Началника на университета. Поддържа постоянен контакт и съгласува дейността с другите отдели и отделения от управлението на НВУ „Васил Левски”.
Отчитането на категориите личен състав се извършва на база утвърдено длъжностно разписание при стриктно спазване на изискванията на „Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България” и „Правилник за неговото прилагане”, „Закон за висшето образование”, „Закон за развитие на академичния състав”, „Кодекс на труда”, подзаконовите нормативни актове по прилагане на изброените закони, както и вътрешноведомствени нормативни актове, свързани с отчета и развитието по категории личен състав, документооборота и административната дейност, „Закон за защита на класифицираната информация” и „Закон за защита на личните данни”.

Назад