Профил на купувача

текущи процедури

Обявата се отнася за, дата на публикуване

Вид на проце-дурата

Срок за подаване на заявления за намерение за участие

Срок за продажба на тръжна документация

Срок за приемане на офертите

Състояние на процедурата

Обявление в РОП

Лице за контакт

Докумен-
тация изтегли

Сключване на застраховка на ППС „Гражданска отговорност”, „Злополука на местата в ППС”, „Автокаско” на автомобилите, сградния фонд на университета и застраховка „Злополука” на курсантите от НВУ „Васил Левски”.

Чл. 14, ал. 4 от ЗОП

16,30 ч. на 04.11.2014 г.

__

16,30 ч. на 04.11.2014 г. г

Oтворена

майор
Дочев тел:
062/618852

Изтегли

Отговор на запитване

 

Архив

Тук предоставяме информация за обявени тръжни процедури, както и резултати от проведени търгове.
 
За контакти:
отделение „Планиране и управление на ресурсите”
тел. 062/618850; факс: 062/618899
e-mail: pur@nvu.bg
 
Набирателна сметка за внасяне на гаранции за участие и изпълнение:
Интернешънъл Асет Банк, гр. Велико Търново
IBAN BG 52 IABG 7431 3300 8355 00,
BIC IABGBGSF

 

 

Назад