Отдел „Логистика, планиране и управление на ресурсите”

Мисията на логистиката е всестранното осигуряване на учебния процес и ежедневната дейност в НВУ „Васил Левски” с материални средства и услуги.
Целта е да се планира, организира, ръководи, координира и контролира логистичната дейност по начин, осигуряващ необходимите ресурси на точното място в точното време.
 
 Задачи:
1. Анализ – дава възможност за подобряване и оптимизиране на процесите за определяне на потребностите от ресурси, придобиване, съхраняване, разпределение и доставяне до потребителя, в пълен обем на необходимите стоки и услуги.
2. Планиране - съобразно предстоящите задачи през годината по изпълнение на учебните програми и осигуряване на ежедневната дейност. Неразривно е свързано с квотите по финансовото осигуряване.
3. Снабдяване с класовете материални средства.
4. Придвижване и транспорт - осъществява се по заявка на потребителите.
5. Експлоатация и ремонт на въоръжение и техника.
6. Организация на движението и съхранението на материални средства.
7. Оперативен отчет на материалните средства.
8. Поддържане на инфраструктурата и битово осигуряване.
9. Освобождаване от излишни материални средства.
10. Провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки и Закона за държавната собственост.
11. Изготвяне на Плана за материално-техническо осигуряване (МТО) и единния поименен списък за строителство и строителни услуги
12. Участие в дейността по планиране, програмиране и подготовка на програмния меморандум и проекто-бюджета на НВУ „Васил Левски”.
13. Администриране дейността на студентските общежития.
14. Осъществяване на мониторинг и профилактика на изградените комуникационни мрежи и мрежи за информационно осигуряване.
 
Структура:
Съгласно поименното разписание на длъжностите в НВУ „Васил Левски”, отделът се ръководи от началник на отдел и организационно обхваща:
- отделение „Логистика”;
- отделение „Планиране и управление на ресурсите” (ПУР);
- служба „Комуникационно и информационно осигуряване” (КИО).

Назад