Общи условия

Екипът, който поддържа уеб сайта на НВУ "Васил Левски", се стреми да запази информацията актуална и коректна, но независимо от полаганите усилия не гарантира пълната липса на грешки. Сайтът е за публични информационни цели и не е договор. Университетът си запазва правото, когато е необходимо, да променя, заличава, допълва или да поправя информация и не е задължен да уведомява за това предварително.

Програмата, политиките и учебните изисквания на университета ще бъдат актуализирани периодично, като Университетът си запазва правото да прави тези промени при нужда по всяко време.

Промените в информационното съдържание на Националния военнен университет се базират на заявено търсене.

Ако откриете страница или информация, която има нужда от обновяване или коригиране, учтиво ви молим да изпратите e-mail до администратора на сайта с обяснение на проблема. Моля, посочвайте точния URL адрес - така ще ни помогнете да отстраним грешките по-бързо.

Адрес:

Назад