Такси за административни и други услуги

Таксите за административни и други услуги са приети на заседание на Академичния съвет на НВУ „Васил Левски”, с протоколи №42/23.02.2010 г., №50/26.10.2010 г., №59/28.07.2011 г. и №64/20.12.2011 г., както и на основание заповед на началника на НВУ „Васил Левски” №771/08.06.2012 година.

Наименование
 Такси с ДДС
 
І. Административни услуги:
 
1
Удостоверение за оценка от кандидаткурсантски и кандидатстудентски изпит
15.00 лв.
2
Академична справка за чужбина
200.00 лв.
3
Удостоверение по §6 от ЗВО за признаване права на образователно-квалификационна степен “магистър”
30.00 лв.
4
Издаване на академична справка
40.00 лв.
5
Издаване на дубликат от диплома
80.00 лв.
6
Издаване на удостоверения
20.00 лв.
 
ІІ. Други услуги:
 
7
Изготвяне на библиографска справка
10.00 лв.
8
Заемане на библиотечни материали от други библиотеки, извън системата на МО /на том/
2.00 лв.
9
Диплома (бланка – оригинал) за завършено висше образование за студенти
30.00 лв.
10
Свидетелство за квалификация (бланка – оригинал) за обучение в курсове срещу заплащане
10.00 лв.
11
Удостоверение за квалификация (бланка – оригинал) за обучение в курсове срещу заплащане
10.00 лв.
12
Целогодишен абонамент за ползване на библиотека за студенти и външни ползватели
10.00 лв.
13
Еднократно ползване на библиотека за външни ползватели
3.00 лв.
14
Издаване на  курсантско-студентска книжка дубликат
30.00 лв.
15
Издаване на пропуск-дубликат
15.00 лв.
16
Явяване на ликвидационна сесия
40.00 лв.
17
Изготвяне на индивидуален план за обучение
100.00 лв.
18
Издаване на Европейско дипломно приложение към дипломата български и английски език, при поискване - бърза поръчка със срок за изпълнение от един месец от датата на подаване на молбата.
60.00 лв.
19
Издаване на Европейско дипломно приложение към дипломата български и английски език, при поискване – експресна поръчка със срок за изпълнение от една седмица от датата на подаване на молбата.
120.00 лв.
20
Копирни услуги и принтиране на А-4 (за една страница)
0.10 лв.
21
Принтиране А-4 цветно (за една страница)
2.00 лв.
22
Сканиране без обработка А-4
0.30 лв.
23
Сканиране с обработка А-4
1.00 лв.
24
Такса за процедура по провеждане на Държавен изпит или Защита на дипломна работа от студенти обучаващи се в ОКС „магистър” съгласно заповед № ОХ 512/19,08,2004 г. на Министъра на отбраната
150.00 лв.
25
Обслужване и изготвяне на комплект документи за преминаване на обучаем от НВУ „Васил Левски” в друго висше учебно заведение.
300.00 лв.
26
Обслужване и издаване на комплект документи при преместване на обучаем от друго висше учебно заведение в НВУ „Васил Левски”.
200.00 лв.
27
Такса при възстановяване на студентски права след отписване от НВУ „В. Левски”.
300.00 лв.
 
ІІІ. Кандидатстудентски документи:
 
28
Комплект кандидатстудентски документи
10.00 лв.
29
Комплект документи за записване на студенти
25.00 лв.
 
ІV. Рекламни материали:
 
30
Справочник за прием на курсанти
5.00 лв.
31
Справочник за прием на студенти
5.00 лв.
32
Справочник за прием на студенти в ОКС „магистър”
3.00 лв.
33
Програма и анотации на темите за конкурсни изпити по история на България и география на България
2.00 лв.
34
Сборник задачи от конкурсни изпити по математика
5.00 лв.
35
Примерни тестове по английски, френски и немски езици за кандидат-курсанти
3.00 лв.
36
Сборник примерно попълнени документи за кандидат-курсанти
3.00 лв.
  • Обявените цени в таблицата са за извършване на обикновена поръчка за срок от 1 (един) месец.
  • За изпълнение на бърза поръчка за срок от една седмица, при всички административни и други услуги цитирани в таблицата, таксите да се завишат с 50%.
  • За изпълнение на експресна поръчка за срок от 24 часа, при всички административни и други услуги цитирани в таблицата, таксите да се завишат със 100%.

 

Назад