НАУЧНИ ПРОЕКТИ

Проект „Студентски практики”

Проект BG051PO001-4.3.04-0016 „Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към Национален военен университет „Васил Левски”

Назад