Специализанти

Професионалната квалификация на военнослужещите и цивилните служители като мярка за степента на владеене на знания, умения и професионално значими качества, придобити чрез обучение или трудов опит подлежи на непрекъснато усъвършенстване чрез система от курсове, провеждани в университета.

Основни регламентиращи документ са:

НАРЕДБА № Н-19/ 25.05.2010 г. 

Наредба за допълнение на Наредба № Н-19 от 2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за обучение в тях, както и за обучението на резервистите в курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификациятаот ПЛАН с рег. №21-41-93/ 18.07.2018 г. за придобиване и повишаване на квалификацията във военните академии и висшите военни училища на военнослужещите и цивилните служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия през 2019 г. – ДВ бр. 25/20.03.2018 г.

Регистър на курсовете във военните училища през 2020 година.

Извлечение от ПЛАН с рег. №21-41-108/ 27.08.2019 г. за придобиване и повишаване на квалификацията във военните академии и висшите военни училища на военнослужещите и цивилните служители от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия през 2020 г.

Обучението на специализанти се реализира чрез обучение в курсове за:

Длъжностна квалификация.
Допълнителна квалификация;
  • Целева квалификация;
  • Езикова квалификация.
Преквалификация.

 

Средногодишно се провеждат от 100 курса с продължителност от 1 до 24 седмици и общ брой на обучаемите от 1000 до 1200 човека.

Организацията на обучението на специализантите се осъществява в:
  1. Център "Професионално и продължаващо обучение"
  2. Департамент “Чуждоезиково обучение”
  3. Департамент “Езиково обучение и  физическа подготовка”

Назад