Обучение на докторанти в НВУ „Васил Левски”

Обучение на докторанти се извършва по общи и индивидуални учебни планове, включващи специализирани курсове, изпити, научно изследователска и педагогическа дейност и завършва със защита на дисертационен труд.

АКРЕДИТИРАНИ ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ
В НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ
 • В професионално направление 3.7. „Администрация и управление”
 1. Организация и управление извън сферата на материалното производство (сигурност и отбрана).
 • В професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника
 1. Радиолокация и радионавигация;
 2. Комуникационни мрежи и системи;
 3. Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление.
 • В Професионално направление 5.13. „Общо инженерство
 1. Колесни, верижни машини и логистика;
 2. Строителни, пътни и специални машини;
 3. Техника и технология на взривните работи;
 4. Техника и технологии за защита на населението и критичната инфраструктура;
 5. Динамика, балистика и управление на полета на летателните апарати.
 • В Професионално направление 9.1 „Национална сигурност
 1. Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност);
 2. Управление на системи за сигурност;
 3. Военно-политически аспекти на сигурността.
 • В Професионално направление 9.2 „Военно дело”
 1. Организация и управление на въоръжените сили.

Подробна информация за програмните акредитации и разпределението на акредитираните докторски програми по приемащи структурни звена (по факултети) може да намерите тук.

Темите за обучение в редовна и задочна докторантура се обявяват ежегодно и еднократно със заповед на Министъра на отбраната на Република България.

Защо да стана докторант в НВУ „Васил Левски”?

Кой може да кандидатства за обучение в докторантура?

Организация на обучението в докторантура.

Реализация на лицата с ОНС „доктор”.

Ред за кандидатстване

Годишни такси за обучение на докторантите по научни области

След приемане на Правилник за прилагане на закона за развитие на академичния състав, нормативната база, касаеща обучението в докторантура в Българската армия и НВУ "Васил Левски" е променена в съответсвие с новите изисквания.

Назад