Тук е публикувана информация, свързана с обучението на студенти в НВУ "Васил Левски"

Обучение на студенти

В Националния военен университет “Васил Левски” се провежда обучение на студенти с цел развитие и разпространение на знания по проблемите на сигурността и отбраната, както и да се отговори на необходимостта от професионално подготвени кадри по разкритите специалности в университета в структурите и институциите на държавната и местна администрация, във фирми, учреждения и организации.
Основната задача на обучението е освен придобиването на знания и умения е и изграждането на единен организационен език между органите на местната администрация и структурите на Българската армия в процеса на планиране на дейността и овладяване на възникналите кризи.

Студентите в НВУ “Васил Левски” се обучават в образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър”.
Срокът на обучение е съответно 4 години за “бакалавър” и 1-2 години за “магистър” (след придобиване на ОКС “бакалавър”). Провежда се в съответствие с Европейската система за трансфер на кредити във висшето образование и Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (EQF).
Създадени са условия за информиране и ориентиране за кариерно развитие и реализация. Осигурено е административно обслужване, достъп до библиотечни фондове, до допълнителните форми на езиково и компютърно обучение, до общежитията и базите за спортна и художественотворческа дейност.
Създадени са условия за мобилност на студентите по Европейската програма “Еразъм” и за достъп до националните програми за стипендии и награди.
Специалностите за обучение на студенти съвпадат с гражданските специалности за обучение на курсанти, като курса на обучение завършва с държавен изпит или защита на дипломна работа.
Обучението на студенти се извършва съвместно с обучението на курсанти в единни лекционни потоци.

Назад