НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Научната дейност включва научноизследователска и научно-организаторска дейност.

Научноизследователската дейност обхваща:

 1. фундаментални и приложни изследвания;
 2. проектиране, разработване и изследване на нови или усъвършенствани изделия, технологии, системи, програмни продукти и материали;
 3. разработване на военнонаучни и военнотехнически трудове, проекти, правилници, наставления, инструкции и други нормативни документи;
 4. изучаване и внедряване опита на военни и граждански висши училища от страната и от чужбина;
 5. разработване на монографии, учебници и учебно-методически пособия;
 6. разработване на дисертации, научни доклади, съобщения и статии;
 7. рецензиране на научни трудове, дисертации, учебници, учебни и методически пособия, правилници и инструкции и др.;
 8. разработване на учебни филми и технически средства за обучение;
 9. консултантска, експертна, информационна и други дейности.

Научно-организаторската дейност обхваща:

 1. участие в работата на академичния съвет, факултетния съвет, специализирани научни съвети, научни и експертни комисии;
 2. участие в ръководството и работата на научноизследователските секции и редколегиите;
 3. организиране на научни сесии, конференции, симпозиуми, семинари и др.

Научната дейност се организира и провежда във факултетите, институтите, департаментите, катедрите, научноизследователските секции и други структурни звена на университета.

В научната дейност могат да участват: преподаватели, научноизследователски кадри, докторанти, курсанти, студенти и помощно-технически персонал от всички структурни звена на университета и външни специалисти.

Назад