СПОРТНА ДЕЙНОСТ

Физическото възпитание и спортът в университета са неразделна част от обучението и възпитанието на курсантите (студентите).

 • Обучението на курсантите (студентите) се провежда под формата на задължителни занятия по физическа подготовка и спорт по интереси, които са насочени към формиране и поддържане на високо ниво на физическа готовност за военно-професионална дейност.
 • Обучението, проверката и оценката на физическата подготовка на курсантите (студентите) се извършват съгласно изискванията на нормативните актове по физическа подготовка и спорт в Република България и в Българската армия.
 • Курсантите получават оценки по физическа подготовка съгласно учебния план и изискванията на нормативните актове по физическа подготовка и спорт в Българската армия, а през последната година на обучението си полагат държавен изпит по физическа подготовка.
 • Оценъчната система за физическата годност на студентите се определя по методика, приета от академичния съвет.
 • Обучението на курсантите се извършва от преподаватели по физическа подготовка.
 • Всяка година спортната дейност в университета се организира от спортен съвет.
 • Спортният съвет на университета се състои от 9 до 11 членове, като от състава му се избират председател, заместник-председател и председател на съдийската колегия.
 • Ръководството и съставът на спортния съвет се утвърждават от началника на университета.
 • В състава на университетския спортен съвет участват по трима представители от всеки факултет, избрани от факултетния съвет.
 • Спортната дейност във факултетите се организира от факултетен спортен съвет в състав 3 - 5 души, като от състава му се избират председател, секретар и отговорници за различните видове спорт.
 • В университета и във факултетите се провеждат състезания по различни видове спорт, за които има условия и материална база, както и по военноприложните спортове, включени в програмата на шампионатите на Българската армия.
 • Спортната дейност се отчита в края на учебната година.
 • Университетът формира и подготвя представителни отбори по различните видове спорт. Представителните отбори участват в международни, общоармейски и републикански първенства и турнири.
 • За подготовка на представителните отбори във факултетите могат да бъдат привличани треньори и инструктори по различните видове спорт съгласно нормативните актове.
 • Факултетите могат да създават спортни клубове при условия и по ред, определени от министъра на отбраната. В тези клубове могат да членуват и лица извън въоръжените сили.

Назад