АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

Организациите са социални системи, обединяващи човешки и материални ресурси! Поведението на отделните личности и групите съставящи организацията, до голяма степен е непредсказуемо, поради индивидуални особености, потребности, интереси, мотивация и др. В същото време това поведение трябва да бъде управлявано, защото няма по-важен фактор за успеха на една организация от хората й, и защото от ефективното функциониране на организацията зависи постигането на нейните цели.

Бригаден генерал Цветан Харизанов

 

Моделът за административна дейност на НВУ „Васил Левски” е разработен в съответствие с мисията и задачите, изпълнявани от университета и цели оптимизиране на управлението на административните процеси и дейности. В него намира съществено място и натрупаният от отделните управленски звена организационен опит.
Основната цел на Административния модел е да осигури стабилност, прозрачност и яснота на всички дейности в администрацията и изпълнителските структури на университета. Моделът е изграден при спазване на принципите: законосъобразност, своевременност, взаимодействие и коректност при планирането и изпълнението на задачите и спазване на етичния кодекс.
Същият може да се използва и от обучаемите за разширяване на техните познания в областта на администрацията и управлението.

Назад