МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

     Международната дейност в университета се развива с цел:
изучаване опита на чуждестранни образователни институции в организирането, провеждането и повишаване качеството на учебния процес;
 • повишаване квалификацията на академичния състав;
 • обмяна на обучаеми и преподаватели в рамките на съвместни сътрудничества;
 • интегриране с чуждестранни образователни институции и провеждане на научни изследвания.
       Тя е насочена към поддържане и развиване на сътрудничество с военни училища в САЩ, Канада и Европа. Преподаватели и курсанти от Университета представят свои доклади в научни конференции в Белгия, Румъния, Македония, Германия и др.,  участват в разработване на проекти и организиране на семинари.
Непрекъснато се изучава опита и се поддържат работни контакти по под-готовката на курсанти с редица военни училища и академии в САЩ, Турция, Испания, Германия, Чехия и др. НВУ “Васил Левски” е посещаван от работни групи и официални делегации от над 40 държави. Редът за обмяна на обучаеми и преподаватели, финансирането и другите условия за сътрудничество се определят в двустранните (многостранните) договори и споразумения.
 • Международната дейност в университета се организира за изучаване опита на чуждестранни висши училища в организирането и провеждането на обучението на научните изследвания за повишаване качеството на учебния процес и квалификацията на академичния състав.
 • Университетът и факултетите му поддържат активни международни контакти по въпроси на обучението и творческата дейност в съответствие с действащото законодателство.
 • Организирането на международното сътрудничество, сключването на договори, членуването в международни организации и други въпроси, свързани с международната дейност на университета, се извършват с решения на академичния съвет на университета след съгласуване с министъра на отбраната.
 • Организацията на международната дейност на университета се определя с правилник.
 • Ръководството и контролът на международната дейност в университета се осъществяват от началника на университета.
 • Непосредствената организация на международната дейност в университета се извършва от заместник-началника на университета, отговарящ за международната дейност.
 • Международната дейност се планира в отделен раздел от годишните планове на университета и факултетите.
 • В университета се провежда постоянна подготовка за международно сътрудничество в областта на висшето образование по различни партньорски програми с институционални и индивидуални проекти.
 • Институционалните проекти се разработват от работни групи, назначени със заповед на началника на университета.
 • Гражданските лица от академичния състав и студентите могат да участват с индивидуални проекти в различни програми, а офицерите и курсантите - в съответствие с правилата по чл. 135.
 • На членовете на академичния състав и на обучаемите, разработващи институционални или индивидуални проекти, се осигурява участие в семинари, съвещания, работни заседания и др.

Назад