ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Информационната дейност в университета има за цел да осигури на академичния състав и на обучаемите необходимата информация за пълноценно изпълнение на задълженията им и осигуряване на необходимото качество на обучението.

Информационната дейност се извършва от:

 1. университетската и факултетните библиотеки;
 2. университетски информационен център и съответните специализирани катедри към факултетите.

Университетът поддържа библиотечен фонд и библиотечно-информационен център. Библиотечният фонд се формира от университетската и факултетните библиотеки. Те осигуряват необходимите библиотечно-информационни ресурси за учебни и научноизследователски цели, както и за индивидуалните потребности на членовете на академичната общност.

Библиотечно-информационният център решава следните задачи:

 1. изграждане на телекомуникационни връзки между библиотеките и осигуряване на достъп до Интернет;
 2. изграждане на интегрирани библиотечни системи, които да обхващат всички библиотечно-информационни процеси и да поддържат технологичните връзки между тях;
 3. съставяне на електронни каталози, които да предоставят в реално време достъп за вътрешни и външни потребители;
 4. създаване на бази данни на магнитни и оптични носители за междубиблиотечен обмен и за ползване от читателите на място в библиотеките; предоставяне от библиотеките на възможност за достъп до чужди каталози и бази данни чрез Интернет;
 5. взаимодействие с други национални и чуждестранни информационни институти;
 6. абониране, класификация, обработка и разпространение на информационни продукти;
 7. съставяне и компютърна обработка на тематични, реферативни, библиографски, обзорни, патентни и други справки и информационни продукти;
 8. осигуряване на дистанционен достъп до автоматизираните информационни центрове на национални и чуждестранни библиотеки;
 9. организиране на справочна информация за видеопродукти, програмни продукти, мултимедийни продукти и др.

Работата на библиотеките и библиотечно-информационния център се регламентира с правила, приети от академичния съвет.

За интегриране на обработката и обмена на информация в университета се създава, поддържа и развива университетска компютърна мрежа. Тя се свързва с други национални и глобални мрежи.

Университетската компютърна мрежа осигурява:

 1. обща информационна среда за факултетите на основата на виртуална частна мрежа;
 2. предавателни среди за пълноценно използване на съвременните компютърни и комуникационни технологии, като мултимедия, видеоконференции, достъп до Интернет и Интранет услуги и др.;
 3. поддържане на общодостъпни или достъпни за потребители със зададени права на достъп информационни масиви;
 4. поддържане на библиотеки с обучаващи, самообучаващи и тестващи програми и курсове, задания за самостоятелна работа, "електронни" книги и учебници, помощна литература, дистанционно обучение и др.;
 5. поддържане на програмна библиотека с общо предназначение;
 6. електронна поща и възможност за обмен на документи;
 7. дистанционна работа с програмни системи;
 8. присъствие и популяризиране в световното информационно пространство с редовно актуализиран Интернет-сайт на университета;
 9. обмен на информация с национални и глобални академични мрежи с общо назначение;
 10. създаване на условия на академичния състав за достъп до информация, персонален адрес за електронна поща, консултации, работа по колективни (учебни и изследователски) проекти в национален и международен контекст.

На обучаемите се осигурява персонален адрес за електронна поща, персонално дисково пространство на сървърите на университета, идентификатори и права за достъп за целите на учебния и научноизследователския процес.

Назад