ОБУЧЕНИЕ

Основната цел на обучението и възпитанието е да се изграждат ръководители с лидерски качества, управленски знания и умения и организаторска култура.

В университета се провежда обучение на:
  • курсанти и студенти в 3 области на висшето образование: социални, стопански и правни науки, технически науки, сигурност и отбрана, детайлизирани в 7 професионални направления, 15 граждански и 1 военнa специалност и 21 военни специализации, отговарящи на родовете и специални войски;
  • докторанти по 15 акредитирани научни специалности;
  • специализанти в система от курсове за следдипломна квалификация;
  • кадети за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професии и специалности, включени по предвидения от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) ред в Списъка на професиите за професионално образование и обучение;
  • контингенти  от състава на Българската армия за участие в мисии  зад граница.

Назад