Подполковник доктор Илиян Цветанов Ангелов

 
             angelov@nvu.bg
 
Тел. (служебен)  062 618822 вътр. 62140
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
 
1999 – 2014
Факултет „Общовойскови” на НВУ „В. Левски”, гр. Велико Търново
Доктор по научна специалност: 02.07.20. „Комуникационни мрежи и системи”, област на висше образование: 5. „Технически науки”, професионално направление: 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”
2004 – 2005
ВА „Г. С. Раковски”, гр. София
Магистър по „Организация и управление на КИС в оперативно-тактическите формирования”
1986 – 1991
ВНВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
Военна квалификация „Офицер от свързочни войски – военен инженер по експлоатация на свързочните средства”
Гражданска специалност „Съобщителна и осигурителна техника и системи”
1983 – 1986
СПТУЕ „Александър Степанович Попов”, гр. Велико Търново
Специалност „Монтьор на радиоелектронна техника”
 
КВАЛИФИКАЦИЯ
 
1992
Курс по специалност: „Многоканални уплътнителни системи“ – ВА „Г. С. раковски”, гр. София
1992
Курс  „Английски език“ – 1992 – НТС, гр. Ловеч
1999
Курс „Английски език – второ ниво“ – НВУ „В. Левски”, гр. Велико Търново
2000
Курс „Базова компютърна подготовка“ – НВУ „В. Левски”, гр. Велико Търново
2004
Курс „Работа в щабове на многонационални съвместни оперативни сили“ – ВА „Г. С. Раковски”, гр. София
2004
„Защита на класифицираната информация“ – НВУ „В. Левски”, гр. Велико Търново
2006
Офицерски стаж на длъжност „Началник на отделение експлоатация на КИС в СКИС“ – под. 38040-ГЩ – гр. София
2010
Криптографски методи за защита на информацията в КИС и приложението им във Въоръжените сили на Република България – НВУ „В. Левски”, гр. Велико Търново
2015
Сигурност на АИС или мрежи – НВУ „В. Левски”, гр. Велико Търново
1989
Класна специалност II клас „Радист на радиостанция без буквопечатане“ – ВНВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
1992
Класна специалност II клас „КРОС механик“ – под. 42820 – гр. Ловеч
1993
Класна специалност II клас „Радиорелеен майстор“ – под. 42820 – гр. Ловеч
1993
1995
Класна специалност I клас „Радиорелеен майстор“ – 1993 год. (потвърдена 1995 год.) – под. 42820 – гр. Ловеч
1986
Професионална квалификация III разряд „Монтьор на радиоелектронна техника“ – СПТУЕ „Александър Степанович Попов”, гр. Велико Търново
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
 
2001 – до сега
Главен асистент в катедра „Свързочна подготовка”, ВВОВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
2000 – 2001
Старши асистент в катедра „Свързочна подготовка”, ВВОВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
1996 – 2000
Асистент в катедра „Свързочна подготовка”, ВВОВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново
1992 – 1996
Инженер по ремонта на радиорелейни и тропосферни станции, под. 42820, гр. Ловеч
1991 – 1992
Командир на КРОС взвод, под. 42820, гр. Ловеч
 
 
ЕЗИКОВИ ПОЗНАНИЯ ПО СТАНДАРТ STANAG 6001
 
 
Английски език
2-2-2-2 (STANAG 6001)
Руски език
 
ПРОЕКТИ
 
Институция:
НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
 
Заглавие:
ПРОЕКТ №BG051PO001-3.1.07 - 0011 „Актуализиране на учебните програми в НВУ „Васил Левски”, в съответствие с изискванията на пазара на труда”
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 
от 2000
Член на Института на инженерите по електротехника и електроника (Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE)
от 2000
Член на Обществото по комуникации (Communications Society) към IEEE
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
 
Тип: Дисертация за придобиване на ОНС „Доктор“ (1)
 
Заглавие на публикацията:
Изследване на методите за статистическо уплътнение в мобилните комуникации
 
Рецензенти: проф. д.т.н. инж. Борислав Йорданов Беджев; полк. доц. д-р инж. Марио Стефанов Ангелов
Издателство: ИК на НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, 2014
Страници: 216
 
Тип: Автореферат на дисертация за придобиване на ОНС „доктор“ (1)
 
Заглавие на публикацията:
Изследване на методите за статистическо уплътнение в мобилните комуникации
 
Рецензенти: проф. д.т.н. инж. Борислав Йорданов Беджев; полк. доц. д-р инж. Марио Стефанов Ангелов
Издателство: ИК на НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново, 2014
Страници: 47
 
Тип: Монография (1)
 
Заглавие на публикацията:
Принципи за създаване на мултиплексни системи с военно предназначение
 
Издателство: „Фабер”, гр. Велико Търново, 2017
ISBN: 978-619-00-0586-5
Страници: 370
 
Тип: Доклади (25)
 
Заглавие на публикацията:
Един метод за съставяне на програма за търсене и локализиране на откази при текущ ремонт на радиостанция Р-33 (Р-33М)
 
Съавтори: Ц. А. Иванов, И. З. Атанасов
Издание: Сборник доклади от юбилейна научна сесия „80 години от балканската война“ на ВВОВУ „Васил Левски“, Кн. 31, „Ремонт на въоръжението и техниката“, стр. (149-158)
Издателство: ИК на ВВОВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново, 1993
ISSN: 0861-0312
Страници: 10
Заглавие на публикацията:
Относно характера на информацията циркулираща в подсистемата за управление на ПАСС-С
 
Съавтори: Ц. А. Иванов
Издание: Сборник научни трудове ЮНС-1996 „120 г. Априлско въстание“, кн. Л-5034 (Секретен - декласифициран), „Военни науки, свързочна техника и системи за управление“, стр. (206-210)
Издателство: ИК на ВВОВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново, 1996
Страници: 5
Заглавие на публикацията:
Един метод за оценка на разстройката в системите за фазова автоматична донастройка на честотата
 
Съавтори: Г. М. Кокеров, Е. И. Ганев, Г. И. Мирянов
Издание: Сборник научни трудове ЮНС’97 с международно участие, кн. 53
Автоматика, изчислителна техника и системи за управление, свързочна техника, стр. (270÷276)
Издателство: ИК на ВВОВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново, 1997
ISSN: 0861-0312
Страници: 7
Заглавие на публикацията:
Относно възможностите за високоскоростно предаване на дискретна информация по широколентовите канали
 
Съавтори: Е. И. Ганев
Издание: Сборник научни трудове ЮНС’97 с международно участие, кн. 53
Автоматика, изчислителна техника и системи за управление, свързочна техника, стр. (298÷303)
Издателство: ИК на ВВОВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново, 1997
ISSN: 0861-0312
Страници: 6
Заглавие на публикацията:
Относно избора на критерия на оптималност при оптимизиране управлението на ПУПАСС-С
 
Съавтори: Ц. А. Иванов
Издание: Сборник научни трудове ЮНС’97 „160-годишнината от рождението на Васил Левски и 120-годишнината от освобождението на Велико Търново от турско робство“, кн. Л-5155 (Секретен - декласифициран), Военни науки, стр. (169÷173)
Издателство: ИК на ВВОВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново, 1997
Страници: 5
Заглавие на публикацията:
Използване на съединителните линии за служебна свръзка в П-246М за предаване на оперативна информация
 
Издание: Сборник научни трудове ЮНС’98 с международно участие, кн. 67
Свързочна техника, химия, физика и екология, стр. (180÷184)
Издателство: ИК на ВВОВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново, 1998
ISSN: 0861-0312
Страници: 5
Заглавие на публикацията:
Уплътняване на тропосферна линия Р-410М с двадесет и четири телефонни канала
 
Съавтори: И. Х. Иванов
Издание: Сборник научни трудове ЮНС’98 с международно участие, кн. 67
Свързочна техника, химия, физика и екология, стр. (185÷189)
Издателство: ИК на ВВОВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново, 1998
ISSN: 0861-0312
Страници: 5
Заглавие на публикацията:
Съвместна работа на апаратури П-327-2 и П-327-12 по един телефонен канал
 
Съавтори: Н. С. Загоров, Д. С. Недялков
Издание: Сборник научни трудове ЮНС’98 с международно участие, кн. 67
Свързочна техника, химия, физика и екология, стр. (224÷229)
Издателство: ИК на ВВОВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново, 1998
ISSN: 0861-0312
Страници: 6
Заглавие на публикацията:
Един метод за снемане на фазо-честотната характеристика на телефонен канал
 
Издание: Сборник научни трудове ЮНС’98 с международно участие, кн. 67
Свързочна техника, химия, физика и екология, стр. (230÷235)
Издателство: ИК на ВВОВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново, 1998
ISSN: 0861-0312
Страници: 6
Заглавие на публикацията:
Един метод за сравнителна оценка на методите за уплътнение на съобщителните линии
 
Съавтори: Г. М. Кокеров
Издание: Военен научен форум’2000, стр. (233÷240)
Издателство: ИК на ВВОВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново, 2000
ISSN: 0861-0312
Страници: 8
Заглавие на публикацията:
Един метод за анализ на цифров синтезатор на честоти
 
Съавтори: Г. М. Кокеров
Издание: Военен научен форум’2000, стр. (241÷246)
Издателство: ИК на ВВОВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново, 2000
ISSN: 0861-0312
Страници: 6
Заглавие на публикацията:
Изследване на възможностите за насрещна работа на радио и радиорелейните станции за отклоняване на телефонни и телеграфни канали
 
Издание: Сборник научни трудове Научна конференция ’2001 „Технологии, сигурност и екология“ с международно участие, кн. 72., стр. (491÷497)
Издателство: ИК на ВВОВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново, 2002
ISSN: 0861-0312
Страници: 7
Заглавие на публикацията:
Изследване на качеството на изградените канали при насрещна работа на радио и радиорелейните станции за отклоняване на телефонни и телеграфни канали
 
Издание: Сборник научни трудове Научна конференция ’2001 „Технологии, сигурност и екология“ с международно участие, кн. 72., стр. (498÷505)
Издателство: ИК на ВВОВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново, 2002
ISSN: 0861-0312
Страници: 8
Заглавие на публикацията:
Относно някои проблеми в комуникационната система възникнали във втора фаза от полевите изпитания на ПИКИС
 
Съавтори: Н. С. Загоров, М. С. Ангелов
Издание: Сборник научни трудове Юбилейна научна конференция „Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства“ с международно участие, кн. 73-I., стр. (409÷417)
Издателство: ИК на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново, 2003
ISSN: 0861-0312
Страници: 9
Заглавие на публикацията:
Анализ на групова радиокомуникационна система TETRA
 
Издание: Военно-научен форум 2006 с международно участие. Сборник научни трудове, том 2, стр. (227÷234)
Издателство: ИЦ на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново Печат – военен картографски институт гр. Троян, 2006
ISSN: 1313-0390
Страници: 8
Заглавие на публикацията:
Анализ на групова радиокомуникационна система TETRAPOL
 
Издание: Военно-научен форум 2006 с международно участие. Сборник научни трудове, том 2, стр. (235÷241)
Издателство: ИЦ на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново Печат – военен картографски институт гр. Троян, 2006
ISSN: 1313-0390
Страници: 7
Заглавие на публикацията:
Системи със статистическо мултиплексиране – същност, класификация, основни характеристики
 
Издание: Военно-научен форум 2008 с международно участие „130 години военно образование в България“ Сборник научни трудове, том 1, стр. (244÷251)
Издателство: ИЦ на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново Печат – военен картографски институт гр. Троян, 2008
ISSN: 1313-0390
Страници: 8
Заглавие на публикацията:
Приложение на методите за статистическо мултиплексиране в комуникационните системи
 
Издание: Военно-научен форум 2008 с международно участие „130 години военно образование в България“ Сборник научни трудове, том 1, стр. (252÷259)
Издателство: ИЦ на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново Печат – военен картографски институт гр. Троян, 2008
ISSN: 1313-0390
Страници: 8
Заглавие на публикацията:
Модел за изграждане тактически комуникационни системи в НАТО
 
Издание: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“, стр. (266÷275)
Издателство: ИК на НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново, 2009
ISSN: 954-753-035-6
Страници: 11
Заглавие на публикацията:
Методика за изследване на система със статистическо мултиплексиране
 
Издание: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“ Том 2 Научни направления „Природоматематически науки“, „Технически науки“, стр. (254÷262)
Издателство: ИК на НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново, 2016
ISSN: 1314-1937
Страници: 10
Заглавие на публикацията:
Моделиране на „ON-OFF“ източници на информация в комуникационните системи
 
Издание: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“ Том 2 Научни направления „Природоматематически науки“, „Технически науки“, стр. (263÷271)
Издателство: ИК на НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново, 2016
ISSN: 1314-1937
Страници: 10
Заглавие на публикацията:
Моделиране на „ON-OFF източници на информация в мобилна тактическа радиокомуникационна система със статистическо мултиплексиране
 
Издание: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“ Том 8 Научни направления „Природоматематически науки“, „Технически науки“
Издателство: ИК на НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново, 2016
ISSN: 1314-1937
Страници: 10
Заглавие на публикацията:
Виждане за използване на технологията на когнитивното радио в НАТО
 
Издание: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“ Том 8 Научно направление „Технически науки“, стр. (73÷83)
Издателство: ИК на НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново, 2017
ISSN: 1314-1937
Страници: 11
Заглавие на публикацията:
Изследване на ефективността на система със статистическо мултиплексиране при предоставяне на различни видове услуги
 
Издание: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“ Том 8 Научно направление „Технически науки“, стр. (84÷92)
Издателство: ИК на НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново, 2017
ISSN: 1314-1937
Страници: 9
Заглавие на публикацията:
Изследване на ефективността на система със статистическо мултиплексиране при предоставяне на комбинирани услуги
 
Издание: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“ Том 8 Научно направление „Технически науки“, стр. (93÷101)
Издателство: ИК на НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново, 2017
ISSN: 1314-1937
Страници: 9
 
Тип: Статии (7)
 
Заглавие на публикацията:
Системи за управление на мрежата (NMS) в тактическите комуникационни системи
 
Издание: CIO. Chief Information Officer, бр. 7, Юли 2009.
ISSN: 13112-5605
Страници: 7
Заглавие на публикацията:
Network Management Systems in Tactical Communications (английска версия)
 
Издание: CIO. Chief Information Officer, бр. 7, Юли 2009.
ISSN: 13112-5605
Страници: 2
Заглавие на публикацията:
Принципи за изграждане, изисквания и архитектура на съвременните тактически комуникационни системи
 
Издание: CIO. Chief Information Officer, бр. 7, Юли 2010.
ISSN: 13112-5605
Страници: 9
Заглавие на публикацията:
Интерфейси в тактическите комуникационни системи
 
Издание: CIO. Chief Information Officer, бр. 7, Юли 2011.
ISSN: 13112-5605
Страници: 9
Заглавие на публикацията:
Телекомуникационни апаратни в полевите комуникационно-информационни системи
 
Издание: CIO. Chief Information Officer, бр. 7, Юли 2012.
ISSN: 13112-5605
Страници: 9
Заглавие на публикацията:
Тенденции при изграждане на мобилната подсистема на тактическа комуникационна система
 
Издание: CIO. Chief Information Officer, бр. 7, Юли 2015.
ISSN: 13112-5605
Страници: 5
Заглавие на публикацията:
КИС при поддръжка на съвместна операция за опазване на националната сигурност в мирно време
 
Издание: CIO. Chief Information Officer, бр. 7, Юли 2016.
ISSN: 13112-5605
Страници: 8
 
 
Тип: Учебници и учебни пособия (9)
 
Заглавие на публикацията:
Основи на управлението и радиокомуникациите. Част първа
 
Съавтори: Г. М. Кокеров, Н. С. Загоров, М. С. Ангелов, Е. И. Ганев
Рецензент: Доц д-р инж. Методи Костадинов Попов
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2002
Страници: 145
Заглавие на публикацията:
Правила за оформяне на графични и текстови бойни документи. Основни символи и съкращения
 
Съавтори: А. А. Вукадинов, Б. Б. Янков, К. Н. Костадинов, И. В. Ангелов, М. Р. Пашов, Б. К. Димитров, Г. И. Глухчов, В. Й. Граматиков, Х. И. Братанова, Б. М. Братанов
Рецензент: полк. доц. д-р Христо Атанасов
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2002
Страници: 145
Заглавие на публикацията:
Специални измервания в комуникационните възли
 
Рецензент: полк. доц. д-р инж. Наско Стефанов Загоров
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2007
Страници: 96
Заглавие на публикацията:
Комуникационна техника. Радиокомуникации
 
Съавтори: Г. М. Кокеров
Рецензент: доц. д-р инж. Румен Иванов Арнаудов
Издателство: Издателски комплекс на ТУ гр. София, 2007
Страници: 254
Заглавие на публикацията:
Криптографски системи за сигурност и защита на класифицираната информация
 
Рецензент: полк. доц. д-р инж. Наско Стефанов Загоров
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2008
Страници: 87
Заглавие на публикацията:
Комуникационна техника. Телекомуникации
 
Съавтори: Г. М. Кокеров
Рецензент: проф. д-р инж. Румен Иванов Арнаудов
Издателство: Издателски комплекс на ТУ гр. София, 2009
Страници: 388
Заглавие на публикацията:
Длъжностни характеристики и образци документи на длъжностните лица, участващи в РТУ (БТУ)
 
Съавтори: Ж. Х. Проданов
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2009
Страници: 24
Заглавие на публикацията:
Длъжностни характеристики и образци документи на длъжностните лица, участващи в тактически учения
 
Съавтори: Ж. Х. Проданов
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2011
Страници: 28
Заглавие на публикацията:
Длъжностни характеристики и образци документи на длъжностните лица, участващи в тактически учения
 
Съавтори: Ж. Х. Проданов
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2013
Страници: 28
 
 
Тип: Други (1)
 
Заглавие на публикацията:
Тактическа публикация на въоръжените сили на Република България ТП 6-1. Ръководство за организацията на оперативно-техническата служба на комуникационно-информационните възли на въоръжените сили
 
Съавтори: Е. Шошев, Л. Стоянов, П. Петров, Е. Попов, Д. Балабанов, Г. Георгиев, Е. Иванов, А. Атанасов, М. Филипов, К. Калчев, Н. Кузманов, Й. Ватахски, Р. Богданов, Д. Димитров, М. Тодоров, О. Георгиев, И. Михалев, Кр. Димитров
Издание: АИС на РС, Министерство на отбраната на РБ, Заповед на Министъра на отбраната на РБ, № ОХ-747/ 26.09.2016 г., Гр. София
Страници: 170
     
 

Назад