Доктор Йордан Райков Стоянов

 
E-mail: danysto@abv.bg, stoyanov@isolutions.center , stoyanov@nvu.bg
 
Тел. (служебен)  062 618822 вътр. 62 133
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
 
2007 – 2001
Обучение в доктурантура по научна специалност:  02.21.09 „Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, админисративна дейност и др.)“.
Защитен дисертационен труд на тема:
„Изследване на възможностите за прилагане на мобилни методи на обучение и развитие на човешките ресурси във въоръжените сили“
1994 – 1988
Обучение в доктурантура по научна специалност 02.21.05 „Системи с изкуствен интелект” „Изследване на принципи и методи за прогнозиране развитието на обучаемите във ВВУЗ” – отчислен с право на защита
1983 – 1988
ВHВУ „Васил Левски”
Военна специалност „Автоматизирани системи за управление”
Квалификация: Инженер по радиоелектроника
1980 – 1983
СПУ „Иван Н. Момчилов” – Елена
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2010
Военни компютърни мрежи – факултет „Арлтилерия, ПВО и КИС”, НВУ „Васил Левски”
2008
m-Learning: Using of Learning Game Resources based on Educational Content – Верона, Италия
2005
Информационни операции на национално ниво с участието на въоръжените сили и C4I архитектура – Военна академия „Г. С. Раковски”, София
2004
Cisco Academy - Инструктор по CCNA – Регионална Cisco академия, Военна академия „Г. С. Раковски”, София
1998
Методически основи на научните изследвания – Федерация на научно-техническите съюзи
2012
Курс „Английски език II ниво” – НВУ „Васил Левски”, Велико Търново (дистанционна форма на обучение)
2008
Курс „Английски език Pre-Intermediate II” – ЦПУ „ИнтелектИ”, Велико Търново
2003
Курс „Английски език II ниво” – НВУ „Васил Левски”, Велико Търново
2002
Курс „Турски език I ниво” –  НВУ „Васил Левски”, Велико Търново
2000
Курс „Английски език – Intermediate A3” – Верига училища „Европа”, клон Велико Търново
1999
Курс „Английски език – Pre-intermediate A2” – Верига училища „Европа”, клон Велико Търново
1994
Курс „Английски език I ниво” – НВУ „Васил Левски”, Велико Търново
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
 
От 01.01.2017
Главен асистент в  катедра „КИС” на факултет „Общовойскови”
НВУ „Васил Левски”
2013 – 2016
Гост преподавател в катедра „КИС” на факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски”
1996 – 2012
Главен асистент , началник на направление „Информационни системи” в катедра „КИС” на факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски”
 
 
ПРОЕКТИ (3)
 
Институция:
НВУ „Васил Левски”
 
 
Министерство на образованието, младежта и науката, опе­ра­тив­на програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, Ми­нис­тер­ство на образованието, младежта и науката, схема  BG051PO001-4.3.04 „Раз­ви­тие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на вис­шето образование”
Институция:
  НВУ „Васил Левски”
 
Министерство на образованието, младежта и науката, Ев­ро­пей­ски социален фонд, оперативна програма „Развитие на човешките ре­сурси” 2007 – 2013, схема  BG051PO001-3.1.09 „Система за ква­лификация и ка­риерно израстване на преподавателите във висшите учи­ли­ща”
Институция:
  НВУ „Васил Левски”
 
Министерство на образованието, младежта и науката, опе­ра­тив­на програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Ев­ропейския социален фонд на Европейския съюз”, схема BG051PO001-3.1.07 - 0011 “Актуа­ли­зи­ране на учебните програми в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново в съ­от­ветствие с изискванията на пазара на тру­да”
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
 
Тип: Монографии (1)
 
Заглавие на публикацията:
Компютърни комуникации [DVD],
съпровождащ сайт: http://pccomm.infospring.eu
Издателство: НВУ „Васил Левски”  2012
ISBN: 978-954-753-087-4
Страници: 200
 
 
Тип: Доклад  (11)
 
Заглавие на публикацията:
Възможности за използване на социални мрежи в обучението по информационни технологии - интегриране на Web приложения в интерфейса на Facebook
 
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, 2011, стр.112
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2011
ISSN: 1314-1937
Страници: 6
Заглавие на публикацията:
Web-базирано методическо помагало за учители по Информатика и Информационни технологии в средното училище
 
Съавтори: Валентина Дянкова, Росица Христова, Константин Цветков
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, 2004, стр.148
Издателство: Университетско издателство  НВУ „Васил Левски”, 2004
ISBN 954-753-033-X
Страници: 5
Заглавие на публикацията:
Визуализиране на MySQL данни в Google Maps
 
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, 2011, стр.118
Издателство: Университетско издателство  НВУ „Васил Левски”, 2011
ISSN 1314-1937
Страници: 4
Заглавие на публикацията:
Дизайн на Web документи с образователно съдържание
 
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, 2003, стр.430
Издателство: Университетско издателство НВУ „Васил Левски”, 2003
ISSN 0861-0312
Страници:6
Заглавие на публикацията:
Използване на jQuery UI Bootstrap за разработване на интерфейс за Web приложения
 
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, 2012, стр.5
Издателство: Университетско издателство НВУ „Васил Левски”, 2012
ISBN 978-954-753-095-9
Страници:4
Заглавие на публикацията:
Възможности на cFTP за клиент-ориентиран трансфер на файлове в обучението
 
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, 2012, стр.9
Издателство: Университетско издателство НВУ „Васил Левски”, 2012
ISBN 978-954-753-095-9
Страници:4
Заглавие на публикацията:
Платформа Project Pier - реалност и възможности за използване при управление на проекти в динамично променяща се среда
 
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, 2012, стр.13
Издателство: Университетско издателство НВУ „Васил Левски”, 2012
ISBN 978-954-753-095-9
Страници:5
Заглавие на публикацията:
Web услуги за глобално споделяне на ресурси в обучението
 
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, 2013
Издателство: Университетско издателство НВУ „Васил Левски”, 2013
ISSN 1314-1937
Страници: 5
Заглавие на публикацията:
Софтуерни пакети за преглед на офис документи чрез таблети
 
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, 2013
Издателство: Университетско издателство НВУ „Васил Левски”, 2013
ISSN 1314-1937
Страници:5
Заглавие на публикацията:
Възможности за използване на Amazon Kindle в обучението
 
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, 2013
Издателство: Университетско издателство НВУ „Васил Левски”, 2013
ISSN 1314-1937
Страници:5
Заглавие на публикацията:
WEB мултимедийни базирани услуги и софтуер за споделяне на приложения в Интернет
 
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, стр. 40, 2014
Издателство: Университетско издателство НВУ „Васил Левски”, 2014
ISBN 978-954-753-217-5
Страници: 9
 
Тип: Статия (2)
 
Заглавие на публикацията:
Развитие на човешките ресурси в БА чрез мобилно обучение
 
Издание: Списание CIO, бр. 9, 2011, с. 50
Издателство: Ай Си Ти Медиа
Заглавие на публикацията:
Модел за дистанционно обучение по IT
 
Издание: Списание CIO, бр. 9, 2012, с. 54
Издателство: Ай Си Ти Медиа
 
 
Тип: Учебници (3)
 
Заглавие на публикацията:
Използване на Open source приложения и услуги за дистанционно обучение [DVD]
 
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2013
Съпровождащ сайт: http://ossde.infospring.eu/
Изработка на DVD: AV Design Group
ISBN 978-954-753-102-4, 2013
Заглавие на публикацията:
Организиране на таблетен клас за дистанционно
обучение [DVD]
 
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2013
Съпровождащ сайт: http://tabclass.infospring.eu
Изработка на DVD: AV Design Group
ISBN 978-954-753-103-1, 2013
Заглавие на публикацията:
Създаване на Web-базирани приложения за дистанционно обучение [DVD]
 
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2013
Съпровождащ сайт: http://study.isolutions.center/enrol/index.php?id=8
Изработка на DVD: AV Design Group
ISBN 978-954-753-101-7, 2013
       
 
Тип: Web базирани учебни курсове и приложения по проекти (5)
 
Заглавие на публикацията:
Програмиране на HTML, Web базиран курс
 
Разпространител: Иновативни решения ЕООД, 2016
Съпровождащ сайт: http://study.isolutions.center/enrol/index.php?id=8
Заглавие на публикацията:
Използване на RSS новини, Web базиран курс
 
Разпространител: Иновативни решения ЕООД, 2016
Съпровождащ сайт:  http://study.isolutions.center/course/view.php?id=23
Заглавие на публикацията:
Използване на QR кодове, Web базиран курс
 
Разпространител: Иновативни решения ЕООД, 2016
Заглавие на публикацията:
Web базирани услуги и софтуер за споделяне на мултимедийни приложения в Интернет, Web базиран курс
 
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2013
Съпровождащ сайт: http://ossde.infospring.eu/
Заглавие на публикацията:
Приложение за мобилен достъп към системата за дистанционно обучение.Web базирано приложение по научен проект
 
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2013
Съпровождащ сайт: http://dlc.nvu.bg/mood/me/
 
 

Назад