Подполковник доцент доктор Живко Христов Проданов

 
E-mail: prodanov@nvu.bg
 
Тел. (служебен)  062 618822 вътр. 62141
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ
 
2008 – 2012
 
ВА „Г. C. Раковски”, гр. София
Факултет „Командно-щабен”
Научна специалност: “Организация и управление на въоръжените сили“ „доктор“ - 05.12.01.
 
2002 – 2004
ВА „Г. C. Раковски”, гр. София
Факултет „Командно-щабен”
Специалност „Организация и управление на комуникационни и информационни системи в оперативно-тактическите формирования.” -   „магистър“
 
1985 – 1989
ВHВУ „В. Левски” , гр. В. Търново
Военна специалност „Офицер от свързочни войски-военен инженер по експлоатация на радиосвързочни средства” - „бакалавър“
Гражданска специалност „Съобщителна и осигурителна техника и системи“ - „бакалавър“
 
1984 – 1985
СПТУЕ „А. С. Попов”, гр. В. Търново,
Монтьор на електрически машини, уреди и устройства.
 
1981 – 1984
ЕСПУ „Кирил и Методий”, гр. В. Търново
 
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
 
2006
Курс - Английски език – ВА „Г. C. Раковски”
 
1997
Курс - Английски език - ВВОВУ „В. Левски”.
 
1997
Курс - Основи на персоналните компютри и възможности за използването им - ВВОВУ „В. Левски”.
 
1991
Курс - Военни системи за космическа свръзка - ВА „Г. C. Раковски”
 
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
 
 
от 06.02.2017
ВНВУ „ В. Левски“ – гр. В. Търново, доцент в катедра „Комуникационни и информационни системи”.
 
2008 – 2017
ВНВУ „ В. Левски“ – гр. В. Търново, главен асистент в катедра „Комуникационни и информационни системи”.
 
2004 – 2008
ВНВУ „ В. Левски“ – гр. В. Търново, старши асистент в катедра „Комуникационни и информационни системи”.
 
2004 – 2004
под. 24490 – гр. Асеновград, началник на отделение „Комуникационни и информационни системи“
 
2002 – 2004
ВА „Г. С. Раковски“ – гр. София, слушател
 
2001 – 2002
ВНВУ „ В. Левски“ – гр. В. Търново, старши асистент в катедра „Комуникационни и информационни системи”.
 
1996 – 2001
ВНВУ „ В. Левски“ – гр. В. Търново, асистент в катедра „Свързочна подготовка“.
 
1992 – 1996
под. 28990 – гр. Нова Загора, Началник на станция за космическа свръзка.
 
1989 – 1992
под. 28990 – гр. Нова Загора, Заместник-началник на станция за космическа свръзка.
 
 
 
 
ЕЗИКОВИ ПОЗНАНИЯ ПО СТАНДАРТ STANAG 6001
 
 
Английски език
 2-2-2-2
 
 
ПРОЕКТИ
 
 
Институция:
НВУ „В. Левски”
 
Заглавие:
BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми в НВУ „В. Левски”, гр. В. Търново, в съответствие с изискванията на пазара на труда” – период 2013 – 2015 г., позиция - преподавател за разработване на учебни програми
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
 
Тип: Монография (1)
 
 
Заглавие на публикацията:
Организация на радиокомуникацията в тактическите формирования на сухопътни войски
 
 
Издателство: НВУ „В. Левски“, гр. В. Търново
ISBN 978-954-753-240-3,
ISBN 978-954-753-239-7 (CD)
Страници: 243
 
 
 
 
Тип: Доклад (24)
 
 
Заглавие на публикацията:
Архитектурно конфигуриране на информационната инфраструктура на организационни структури
 
 
Съавтори: Веселина Александрова, Ваня Тагарева, Анна Гунчева, Виолета Василева
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция 2015, том 11
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, гр. В. Търново
ISSN 1314-1937
Страници: 12
 
Заглавие на публикацията
Възможни технически реализации на системите C4ISR във ВМС за провеждане на бойни операции и операции за осигуряване на морския суверенитет
 
 
Съавтори: Павел Демиров, Красимир Карачоров, Калин Калинов
Издание: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция, 2015, том 11
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, гр. В. Търново
ISSN 1314-1937
Страници: 9
 
Заглавие на публикацията
Възможности за използване на облачна технология при изграждането на мобилната комуникационно-информационна система на Българската армия
 
 
Съавтори: Веселина Гагъмова, Виолета Василева
Издание: Сборник доклади, НВУ „В. Левски“, 2014 г., том 4,
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, гр. В. Търново
ISSN 2367-7465
Страници: 11
 
Заглавие на публикацията
Относно превенцията на корупционната практика при провеждане на обществени поръчки в структурите от държавната администрация
 
 
Съавтори: Ваня Тагарева, Виолета Василева, Веселина Гагъмова
Издание: Сборник доклади, НВУ „В. Левски“, 2014 г., том 2
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, гр. В. Търново
ISSN 2367-7465
Страници: 10
 
Заглавие на публикацията
Методика за оценка на ефективността на полева информационна система за поддръжка на командването и управлението
 
 
Издание: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на НВУ „В. Левски“ 2014 г.
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, гр. В. Търново
ISSN 1314-1937
Страници: 11
 
Заглавие на публикацията
Избор на показател за оценка на ефективността на полева информационна система за поддръжка на командването и управлението
 
 
Издание: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на НВУ „В. Левски“ 2014 г.
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, гр. В. Търново
ISSN 1314-1937, 2014 г.
Страници: 7
 
Заглавие на публикацията
Комуникационно-информационна поддръжка при участие на формирование от БА в съюзна операция
 
 
Съавтори: Красимир Димитров, Иван Чакъров
Издание: Сборник доклади, НВУ „В. Левски“, 2013 г., том 4
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, гр. В. Търново
ISBN 978-954-753-200-7
Страници: 10
 
Заглавие на публикацията
Анализ на характеристиките на телекомуникационния трафик на комуникационно-информационната система на батальонна бойна група при изпълнение на мисия „Отбрана“
 
 
Издание: Сборник доклади от научна конференция на НВУ „В. Левски“, 2013 г., том 7
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, гр. В. Търново
ISBN 978-954-753-200-7
Страници: 7
 
Заглавие на публикацията
Относно постигането на кибернетична сигурност и електронна съвместимост в страната
 
 
Съавтори: Павел Демиров, Иван Михалев
Издание: Сборник доклади, НВУ „В. Левски“, 2013 г., том 4
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, гр. В. Търново
ISSN 1314-1937
Страници: 9
 
Заглавие на публикацията
Съвременни инструменти за информационна война
 
 
Съавтори: Павел Демиров, Иван Михалев
Издание: Сборник доклади, НВУ „В. Левски“, том 4, 2013 г.
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, гр. В. Търново
ISSN 1314-1937
Страници: 14
 
Заглавие на публикацията
Избор на показатели и оценка на ефективността на полеви комуникационни и информационни системи при осигуряване на мрежови способности
 
 
Съавтор: Красимир Димитров
Издание: Годишник Научни трудове на факултет “Командно-щабен”, В. А. „Г. С. Раковски“, 2012 г.
Издателство: В. А. „Г. С. Раковски“, София, 2012
Страници: 11
 
Заглавие на публикацията
Особености на комуникационно-информационната система на сухопътно формирование при участие в експедиционни операции
 
 
Издание: Годишник на факултет “Командно-щабен”, ВА „Г. С. Раковски“, 2011 г.
Издателство: ВА „Г. С. Раковски“, гр. София, 2011 г.
ISSN 1312-2991
Страници: 7
 
Заглавие на публикацията
Особености на радиомрежата за бойно управление
 
 
Издание: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ “В. Левски”, 2009
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски”, гр. В. Търново
ISSN 954-753-035-6
Страници: 10
 
Заглавие на публикацията
The role of advanced communication and information technologies in the development of the communication and information systems of the Bulgarian Armed Forces
 
 
Издание: The knowledge-based otganization, the 14th international conference, military sciences, conference proceedings 1, 2008 г.
Издателство: “Nicolae Balchesku, Land Forces Academy, Sibiu, Romania
ISSN 1843-6722
Страници: 8
 
Заглавие на публикацията
Wavelet Transform In HF Channеls
 
 
Съавтори: Тихомир Трифонов, Иван Иванов
Издание: First International Symposium on Radio Systems and Space Plasma - ISRSSP, Sofia, Bulgaria, Sept. 2-5, 2007,
ISBN 978-954-322-232-2
Страници: 4
 
Заглавие на публикацията
Изследване на ефективността на TCP-AQM двойки алгоритми в комуникационни мрежи с пакетен обмен
 
 
Съавтори: Николай Пенев
Издание: Военно-научен форум, НВУ „В. Левски“, 2007 г.
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, В. Търново
ISSN 1313-0390
Страници: 10
 
Заглавие на публикацията
Информационно осигуряване на хуманитарни операции в комплексни критични ситуации
 
 
Съавтори: Николай Ничев
Издание: Годишник научни трудове, НВУ „В. Левски“, 2007 г.
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, В. Търново
Страници: 9
 
Заглавие на публикацията
Оценка на процедури за маршрутизация при предоставяне на услуги в пакетен режим
 
 
Съавтори: Николай Пенев
Издание: Военно-научен форум 2006, НВУ „В. Левски“, 2006 г., том 2
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, В. Търново
ISSN 1313-0390
Страници: 10
 
Заглавие на публикацията
Аспекти на движението на специална комуникационна апаратура
 
 
Съавтори: Севдалина Димитрова
Издание: Военно-научен форум 2006, НВУ „В. Левски“, 2006 г., том 2
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, В. Търново
ISSN 1313-0390
Страници: 7
 
Заглавие на публикацията
Съвременни преобразуватели на постоянно напрежение
 
 
Издание: Военен научен форум, ВВОУ “В. Левски”
Издателство: ВВОУ “В. Левски”, гр. В. Търново, 2000 г.
ISSN 0861-0312
Страници: 10
 
Заглавие на публикацията
Организация и правила за работа в мрежите за мобилна радиотелефонна свръзка
 
 
Съавтори: Христо Стоянов, Михаил Пейчев
Издание: Сборник доклади, ВВОУ “В. Левски”, 1998 г., н. 67
Издателство: ВВОУ “В. Левски“, гр. В. Търново
ISSN 0861-0312
Страници: 6
 
Заглавие на публикацията
Способи за намаляване на междусимволните изкривявания на дискретните сигнали в цифровите тропосферни линии
 
 
Съавтори: Христо Стоянов, Михаил Пейчев
Издание: Сборник доклади, ВВОУ “В. Левски”, 1998 г., кн. 67
Издателство: ВВОУ “В. Левски”, гр. В. Търново
ISSN 0861-0312
Страници: 8
 
Заглавие на публикацията
Вариант на структура на цифрова тропосферна станция
 
 
Съавтори: Христо Стоянов, Димитър Димитров
Издание: Сборник доклади, ВВОУ “В. Левски”, 1997 г., кн. 53
Издателство: ВВОУ “В. Левски”, гр. В. Търново
ISSN 0861-0312
Страници: 8
 
Заглавие на публикацията
Вариант на структура на цифрова радиорелейна станция
 
 
Съавтори: Христо Стоянов, Димитър Димитров
Издание: Сборник доклади, ВВОУ “В. Левски”, 1997 г., кн. 53
Издателство: ВВОУ “В. Левски”, гр. В. Търново
ISSN 0861-0312
Страници: 6
 
 
 
Тип: Учебници и учебни пособия (6)
 
 
Заглавие на публикацията:
Цифрови мобилни комуникационни и информационни системи
 
 
Съавтори: Павел Демиров, Наско Загоров, Веселина Александрова, Красимир Димитров, Иван Чакъров
Издателство: Издателство на НВУ „В. Левски“, гр. В. Търново, 2014 г.,
ISBN 978-954-753-202-1
Страници: 163
 
Заглавие на публикацията:
Технически реализации на системите C4I в сектор „отбрана“
 
 
Съавтори: Павел Демиров, Наско Загоров, Веселина Александрова, Димитър Недевски, Живко Михайлов
Издателство: Издателство на НВУ „В. Левски“, гр. В. Търново, 2015 г.,
ISBN 978-954-753-222-9,
ISBN 978-954-753-223-6 (CD)
Страници: 267
 
Заглавие на публикацията:
Архитектурни аспекти за изграждане на системи на Българската армия
 
 
Съавтори: Павел Демиров, Наско Загоров, Веселина Александрова, Атанас Николов
Издателство: Издателство на НВУ „В. Левски“, гр. В. Търново, 2015 г.,
ISBN 978-954-753-228-1,
ISBN 978-954-753-229-8 (CD)
Страници: 299
 
Заглавие на публикацията:
Системи за защита на класифицираната информация на НАТО и Европейския съюз
 
 
Издателство: Издателство на НВУ „В. Левски“, гр. В. Търново, 2016 г.,
ISBN 978-954-753-238-0 (CD)
Страници: 261
 
Заглавие на публикацията:
Цифрова радиорелейна среда в комуникационно-информационната система на въоръжените сили
 
 
Издателство: Издателство на НВУ „В. Левски“, гр. В. Търново, 2016 г.,
ISBN 978-954-753-237-3 (CD)
Страници: 177
 
Заглавие на публикацията:
Комуникационно-информационна поддръжка с комплексни свързочни апаратни от мобилната комуникационна и информационна система
 
 
Издателство: Издателство на НВУ „В. Левски“, гр. В. Търново, 2017 г.,
ISBN 978-954-753-247-2 (CD)
Страници: 172
 
       
 

Назад