Доцент доктор Марко Иванов Златев

 
 
Тел. (служебен)  062 618822 вътр. 62115
 
 
 
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
 
1985 – 1988
Институт за военна история към Министерството на отбраната, Военна академия „М. В. Фрунзе”, гр. Москва, Русия
Факултет „Специален”
ОНС „доктор”
Специалност „История на България”
 
1981 – 1983
ВА „Г. C. Pаковски”, гр. София
Факултет „Команден”
Специалност „Командно-щабна-оперативно-тактическа общовойскова”
 
1970 – 1974 
ВHВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
Военна специалност „танкови войски строеви”
 
1967 – 1970
Политехническа гимназия “Васил Априлов”, гр. Габрово
 
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
 
2003
Курс „Стандартни процедури при провеждане на вътрешни одити” – НВУ „Васил Левски”
 
2003
Курс „Практическо приложение на изискванията на ISO 9000: 2000” – НВУ „Васил Левски”
 
2003
Курс „Пазарни и нормативни изисквания към бизнеса. Модел на системата за управление на качеството по серия стандарти ISO 9000: 2000” – НВУ „Васил Левски”
 
2002
Курс по английски език – НВУ „Васил Левски”
 
2000
Основи на компютърните технологии – ВВОУ „Васил Левски”
 
1994 – 1995
Курс по Френски език – ВВОУ „Васил Левски”
 
1980
Педагогически курс – ВА „Г. C. Pаковски”
 
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
 
 
от 30.07.2016
Доцент в катедра „Военни науки”, НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
 
2012 – 2016
Доцент в катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски”, НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
 
2010 – 2012
Доцент в катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски” и заместник-декан на факултет „Общовойскови”, НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
 
2003 – 2010
Доцент в катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски”, НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
 
2002 – 2003
Доцент в катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски” и заместник-началник (заместник-ректор) на университета по учебната и научната част, НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
 
2001 – 2002
Доцент в катедра „ Тактика” и заместник-началник (заместник-ректор) на училището по учебната и научната част, ВВОУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
 
2000 – 2001
Доцент в катедра „Тактика” и началник (декан) на Първи командно-инженерен факултет, ВВОУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
 
2000
Началник (ръководител) на катедра „Тактика”, ВВОУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
 
1999 – 2000
Началник (ръководител) на катедра „Тактика и разузнаване”, ВВОУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
 
1998 – 1999
Началник (ръководител) на катедра „Тактика”, ВВОУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
 
1993 – 1998
Главен асистент в катедра „Тактика”, ВВОУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
 
1993
Главен асистент в катедра „Тактика и управление на войските”, ВВОУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
 
1992 – 1993
Старши асистент в катедра „Тактика и управление на войските”, ВВОУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
 
1990 – 1992
Старши асистент в катедра „Тактика”, ВВОУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
 
1990
Преподавател в катедра „Тактика”, ВНВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
 
1989 – 1990
ВРИД началник на секция “Научна информация”, той и научен секретар на Института за военна история към Генералния щаб на Българската армия, гр. София
 
1988 – 1989
Научен сътрудник ІІ степен в секция “Военна история на България от 681 до 1944 г.” на Института за военна история към Генералния щаб на Българската армия, гр. София
 
1983 – 1985
Преподавател в катедра “Огнева подготовка”, ВНВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
 
1979 – 1981
Преподавател в катедра “Огнева подготовка”, ВНВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
 
1974 – 1979
Командир на курсантски взвод, ВНВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново
 
 
ЕЗИКОВИ ПОЗНАНИЯ ПО СТАНДАРТ STANAG 6001
 
 
Френски език
2-2-2-2
 
Руски език
2-3-3-3
 
 
 
 
ПРОЕКТИ
 
 
Институция:
НВУ „Васил Левски”
 
Заглавие:
Усъвършенстване на университетската и факултетната система за управление на качеството на обучение във висшите военни училища
 
Институция:
НВУ „Васил Левски”
 
Заглавие:
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08-0024 „Усъвършенстване на системите за управление в НВУ „В. Левски”
 
Институция:
НВУ „Васил Левски”
 
Заглавие:
ПРОЕКТ №BG051PO001-3.1.07 - 0011 “Актуализиране на учебните програми в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново в съответствие с изискванията на пазара на труда”
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 
от 2000
Член на съюза на учените
 
2015
Почетен член на Военноисторическата комисия
 
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
 
Тип: Монография (1)
 
 
Заглавие на публикацията:
130 години Национален военен университет “Васил Левски”
 
 
Издателство: Абагар, Велико Търново, 2008
ISBN: 978-954-427-814-4
Страници: 219
 
 
 
 
Тип: Студия (8)
 
 
Заглавие на публикацията:
Обучението на българските политемигранти във Военната академия “М. В. Фрунзе” (1925-1936 г.)
 
 
Издание: Военноисторически. сборник (ВИС), № 3, 1989, с. 88-107.
Издателство: Печатница на Военното издателство, 1989
ISSN: 0204-4080
Страници: 33
 
Заглавие на публикацията:
Цвятко Радойнов в Червената армия 1929-1936 година
 
 
Издание: ВИС, № 1, 1991, с. 103-117.
Издателство: Печатница на Военното издателство, 1991
ISSN: 0204-4080
Страници: 28
 
Заглавие на публикацията:
120 години Висше военно общовойсково училище “Васил Левски”
 
 
Издателство: ИК “Витал”, Велико Търново, 1998
ISBN: 954-8259-37-0
Страници: 95
 
Заглавие на публикацията:
50 години катедра “Огневи системи и стрелба”
 
 
Съавтори: Н. Павлов
Издателство: Печатница на ВВОВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 2000
Страници: 36
 
Заглавие на публикацията:
55 години катедра “Тактика”
 
 
Издателство: ИК “Витал”, Велико Търново, 2000
ISBN: 954-8259-52-4
Страници: 36
 
Заглавие на публикацията:
Загиналите великотърновци във войните 1877-1878; 1885; 1912-1913; 1915-1918
 
 
Съавтори: И. Коев, К. Митова-Ганева, М. Михов, Т. Минчева
Издателство: Печатница на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 2003
ISSN: 0861-5888
Страници: 98
 
Заглавие на публикацията:
65 години катедра “Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски”
 
 
Издателство: ИК на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 2010
ISBN: 978-954-753-075-1
Страници: 33
 
Заглавие на публикацията:
От нас започва всичко. По случай 70-годишнината на катедра “Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски”
 
 
Издателство: ИК на НВУ “Васил Левски”, Велико Търново, 2015
ISBN: 978-954-753-230-4
Страници: 40
 
 
 
Тип: Доклад (42)
 
 
Заглавие на публикацията:
Относно участието на българските политемигранти в СССР в подготовката на кадри за Съветската армия и ВМФ
 
 
Издание: Научни трудове (НТ) на ВНВУ “Васил Левски”, кн. 15, В. Търново, 1986, с. 303-310.
Издателство: Печатница на ВНВУ „Васил Левски”, 1986
ISSN: 1313-6909
Страници: 10
 
Заглавие на публикацията:
Някои аспекти о т военно-професионалното изграждане на генерал-полковник Иван Кинов
 
 
Издание: Юбилейна научна конференция “80 години Военна академия”. Доклади и научни съобщения.С., 1992, с. 167-173.
Издателство: ВА “Г. С. Раковски”, 1992
Страници: 10
 
Заглавие на публикацията:
Военни аспекти на Балканската война 1912-1913 г.
 
 
Издание: НТ на ВВОВУ “Васил Левски”, кн. 24, част първа, 1993, с. 9-19.
Издателство: Печатница на ВВОУ „Васил Левски”, 1993
ISSN: 0861-0312
Страници: 14
 
Заглавие на публикацията:
Полковник Никола Жеков – началник на Военното училище (март – септември 1912 г.)
 
 
Издание: НТ на ВВОВУ “Васил Левски”, кн. 24, част първа, 1993, с. 37-42.
Издателство: Печатница на ВВОУ „Васил Левски”, 1993
ISSN: 0861-0312
Страници: 8
 
Заглавие на публикацията:
Военното училище в навечерието и по време на Балканските войни (1912-1913 г.)
 
 
Издание: 80 години от Балканските войни (1912-1913).С., 1995, с. 27-36.
Издателство: ИМО “Св. Георги Победоносец”, 1995
Страници: 14
 
Заглавие на публикацията:
Исторически опит на Българската армия за създаване на групировки за водене на военни действия
 
 
Съавтори: А. Прокопиев, П. Баиров
Издание: НТ на ВВОВУ “Васил Левски”, кн. 44, 1996, с. 44-35.
Издателство: Печатница на ВВОУ „Васил Левски”, 1996
ISSN: 0861-0312
Страници: 15
 
Заглавие на публикацията:
Особености на отбраната в Дряновския манастир по време на Априлското въстание
 
 
Издание: НТ на ВВОВУ “Васил Левски”, кн. 44, 1996, с. 3-10.
Издателство: Печатница на ВВОУ „Васил Левски”, 1996
ISSN: 0861-0312
Страници: 10
 
Заглавие на публикацията:
Бригаден комисар Бочаров (Крум Жеков Бъчваров)
 
 
Издание: НТ на ВВОВУ “Васил Левски”, кн. 44, 1996, с. 56-59.
Издателство: Печатница на ВВОУ „Васил Левски”, 1996
ISSN: 0861-0312
Страници: 5
 
Заглавие на публикацията:
Исторически опит на Българската армия във воденето на бойни действия на Западния театър
 
 
Издание: НТ на ВВОВУ “Васил Левски”, кн. 54, 1997, с. 355-364.
Издателство: Печатница на ВВОУ „Васил Левски”, 1997
ISSN: 0861-0312
Страници: 14
 
Заглавие на публикацията:
Два аспекта от отражението на Ньойския договор върху Военното училище
 
 
Издание: НТ на ВВОВУ “Васил Левски”, кн. 54, 1997, с. 365-371.
Издателство: Печатница на ВВОУ „Васил Левски”, 1997
ISSN: 0861-0312
Страници: 9
 
Заглавие на публикацията:
Определяне на окончателния успех на юнкерите и тяхното старшинство при завършване на Военното училище в навечерието на Втората световна война
 
 
Издание: НТ на ВВОВУ “Васил Левски”, кн. 54, 1997, с. 371-379.
Издателство: Печатница на ВВОУ „Васил Левски”, 1997
ISSN: 0861-0312
Страници: 10
 
Заглавие на публикацията:
Военното училище – център на нашата военнотеоретична мисъл
 
 
Съавтори: А. Атанасов, Н. Павлов
Издание: НТ на ВВОВУ “Васил Левски”, кн. 56, 1997, с. 3-17.
Издателство: Печатница на ВВОУ „Васил Левски”, 1997
ISSN: 0861-0312
Страници: 19
 
Заглавие на публикацията:
Участието на 6-и пехотен търновски полк в Тутраканската операция
 
 
Издание: Известия на военните архиви, № 8, 1998, с. 84-91.
Издателство: ИМО “Св. Георги Победоносец”, 1998
Страници: 10
 
Заглавие на публикацията:
Обучението на офицерски кадри за Въздушните войски във Военното училище 1928-1947 г.
 
 
Издание: В: 85 години от участието на българската авиация в Балканската война, т.3, Долна Митрополия, 1998, с. 19-527.
Издателство: ВВВУ “Георги Бенковски”, 1998
ISВN: 954-713-029-3
Страници: 11
 
Заглавие на публикацията:
Some aspects of the relationship between the Armed Forces and the Curch in Bulgeria during the period 1878-1945
 
 
Издание: The Role of Christian Ethics in the Armed Forces. Veliko Turnovo, 2000, p.11-13.
Издателство:
ISВN: 954-612-008-1
Страници: 5
 
Заглавие на публикацията:
Известни и неизвестни моменти от живота и дейността на генерал Иван Фичев
 
 
Издание: Във: Военен научен форум 2000. Велико Търново, 2000, с. 3-9.
Издателство: Издателски център на ВВОВУ „Васил Левски”, 2000
ISSN: 0861-0312
Страници: 8
 
Заглавие на публикацията:
Създаването на катедри във ВВОВУ “Васил Левски” и развитието им до днес
 
 
Издание: НТ на ВВОВУ “Васил Левски”, кн. 70, 2001, с. 81-92.
Издателство: Издателски комплекс на ВВОВУ „Васил Левски”, 2001
ISSN: 0861-0312
Страници: 13
 
Заглавие на публикацията:
Централният военен архив – основен източник за историята на ВВОВУ “Васил Левски”
 
 
Издание: Армия, държава, общество. Велико Търново, 2001, с. 5-7.
Издателство: Издателска къща на „Витал”, 2001
ISBN: 954-8259-62-1
Страници: 5
 
Заглавие на публикацията:
125 години българско военно образование
 
 
Издание: НТ на НВУ “Васил Левски”, кн. 73-І, 2003, с. 12-19.
Издателство: Издателски център на НВУ „Васил Левски”, 2003
ISSN: 0861-0312
Страници: 10
 
Заглавие на публикацията:
Военното училище – гръбнак на българската военнообразователна система
 
 
Издание: Везни, специален брой, 2004, с. 11-17.
Издателство: ИК „Гео Милев”, 2004
Страници: 13
 
Заглавие на публикацията:
Реализиране идеята на Васил Левски за етническо равенство в Закона за вземане на новобранци в българската войска от 1880 г.
 
 
Издание: Васил Левски и държавността. Втора правно-историческа науча сесия. С., 2004, с. 150-157.
Издателство: “Фенея”, 2004
Страници: 13
 
Заглавие на публикацията:
Ньойският договор и Военното училище
 
 
Издание: Ньойският диктат от 27 ноември 1919 г. – етап от геноцида над българската нация. С., 2004, с. 100-105.
Издателство: Балкани, 2004
ISВN: 954-8353-98-9
Страници: 7
 
Заглавие на публикацията:
За ролята  на военната история в подготовката на българския офицер
 
 
 
Издание: 90 години организирани военноисторически изследвания в България. С., 2004, с. 137-146.
 Издателство: “Военно издателство” ЕООД, 2004
ISSN: 954-509-315-3
Страници: 14
 
Заглавие на публикацията:
Изучаване и прилагане на бойния опит от Втората световна война във Военното училище (1939–1945 г.)
 
 
Издание: Втората световна война, България и следвоенния свят. С., 2005, с. 151-161.
Военно издателство ЕООД, 2005
ISВN: 954-509-321-8
Страници: 17
 
Заглавие на публикацията:
Военното училище в навечерието на сръбско-българската война 1885 г.
 
 
 
Издание: Военната защита на съединението.С., 2006, с. 47-52.
“Военно издателство” ЕООД, 2006
ISВN: 978-954-509-345-6
Страници: 8
 
Заглавие на публикацията:
Генерал Никола Жеков и военните действия на Северния фронт
 
 
Издание: Тутраканската епопея и войната на Северния фронт 1916-1918 година. Сборник изследвания. Тутракан, 2007, с. 270-285.
Издателство Ковачев – Силистра, 2007
ISВN: 978-954-8775-60-1
Страници: 19
 
Заглавие на публикацията:
Името и образът на Апостола в историята и настоящето на НВУ “Васил Левски”
 
 
Издание: Българско възраждане – идеи, личности, събития. Годишник на Общобългарски комитет и фондация “Васил Левски”, т. 9, С., 2007, с. 314-328.
Издателска къща „Златен змей Левски”, 207
ISSN: 1311-1337
Страници: 22
 
Заглавие на публикацията:
Началниците на военното училище на страниците на списание “Военноисторически сборник”
 
 
 
Издание: 80 години списание “Военноисторически сборник”. Юбилейна научна конференция 26 април 2007 г. С., 2007, с. 64-75.
“Военно издателство” ЕООД, 2007
ISВN: 978-954-509-386-9
Страници: 16
 
Заглавие на публикацията:
Героични прояви на младши офицери в бойни действия с разузнавателна цел през Първата световна война
 
 
Издание: В: Българите във войните за национално освобождение и обединение 1876-1919. Плевен, 2008, с. 422-430.
Регионален исторически музей – Плевен, 2008
ISВN: 978-954-91579-6-3
Страници: 12
 
Заглавие на публикацията:
Военните коалиции на България и отражението им върху военното образование
 
 
Издание: Дванадесета международна конференция по военна история на тема: Военни съюзи и коалиции през ХХ век, посветена на 95 годишнината от началото на Балканската война 1912-1913 г. 2-5 октомври 2007 г., С., 2009, с. 27-41.
“Военно издателство” ЕООД, 2009
ISВN: 978-954-509-403-3
Страници: 15
 
Заглавие на публикацията:
130 години традиции в обучението и възпитанието на българските офицери
 
 
Издание: 130 години военно образование в България. Материали от научна конференция, проведена на 5 ноември 2008 г. в гр. Велико Търново. Велико Търново, 2009, с. 18-34.
ИК на НВУ „Васил Левски”, 2009
ISВN: 978-954-753-072-0
Страници: 23
 
Заглавие на публикацията:
Обявяването на независимостта на България и Военното училище
 
 
Издание: Независимостта на България1908 г. – поглед от ХХІ век. С., 2010, с. 531-540.
Печатница: Симолини – 94 СД, 2010
ISВN: 978-954-2903-02-4
Страници: 12
 
Заглавие на публикацията:
Обучението на български политически политемигранти в Ленинградското авиационно техническо училище (1925-1928 г.)
 
 
Издание: Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ “Васил Левски”, том 7, Велико Търново, 2010, с. 43-61.
Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2010
ISSN: 1314-1937
Страници: 32
 
Заглавие на публикацията:
Някои моменти от историята на библиотеката на Военното училище
 
 
 
Издание: Библиотеки, четене, комуникации. Осма национална научна конференция, Велико Търново, 17-18 ноември 2009 г., Велико Търново, 2010, с. 378-388.
Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010
ISSN: 1313-8138
Страници: 15
 
Заглавие на публикацията:
Випускници на Военното училище в ръководството на законодателната власт на България
 
 
 
Издание: Дни на науката ‘2011, Том 1, Велико Търново, 2011, с. 70-79.
Издателство „Фабер”, 2011
ISSN: 1314-1283
Страници: 8
 
Заглавие на публикацията:
Випускници на Военното училище – академици
 
 
Издание: Дни на науката ‘2011, Том 1, Велико Търново, 2011, с. 80-88. Издателство „Фабер”, 2011
ISSN: 1314-1283
Страници: 10
 
Заглавие на публикацията:
Кратък преглед на развитието на военнообразователната система от освобождението до днес
 
 
Съавтори: Г. Камарашев
Издание: Сборник научни трудове от юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ “Васил Левски”, том 10, Велико Търново, 2012, с. 14-21.
Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2012
ISВN: 978-954-753-095-9
Страници: 10
 
Заглавие на публикацията:
Кратък преглед на развитието на военнообразователната система при социализма
 
 
Издание: Образованието в социалистическа България – между традицията и комунистическата идеология. Том 1. Велико Търново, 2015, с. 107-121.
Издателство „Фабер”, 2015
ISВN: 978-619-00-0253-6
Страници: 12
 
Заглавие на публикацията:
135 години от завършването на първия випуск на Военното училище
 
 
Издание: Дни на науката ‘2014, Велико Търново, 2015, с. 206-221.
Издателство „Фабер”, 2015
ISSN: 1314-2283
Страници: 18
 
Заглавие на публикацията:
Военното образование на Емануил Джерахов (първият председател на епархийския съвет на ААПЦ в България) и службата му в българската армия
 
 
Издание: Сборник доклади от конференция “Арменският духовен и образователен живот в България”. С., 2015, с. 73-87.
Координационен съвет на арменските организации в София, 2015
ISВN: 978-619-90184-3-9
Страници: 13
 
Заглавие на публикацията:
Относно Рейтинговата система на висшите училища и представянето на Националния военен университет „Васил Левски” в нея
 
 
 
Издание: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция. Том 3. Велико Търново, НВУ “Васил Левски”,2015, с. 231-241.
Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2015
ISSN: 1314-1937
Страници: 9
 
Заглавие на публикацията:
Випускници на Военното училище – министри на търговията, промишлеността и труда
 
 
Издание: V International Scientific Conference  “Engineering. Technologies. education. security 2017”, Proceedings, Volume 3, Sofiaq ,p. 296-300.   .
ISSN: 2335-0315
Страници: 14
 
 
 
 
 
Тип: Статия (18)
 
 
 
Заглавие на публикацията:
Неизвестни данни за военното обучение на Фердинанд Козовски в България и Съветския съюз
 
 
 
Издание: ВИС, № 1, 1992, с. 137-143.
Печатница на Военното издателство, 1992
ISSN: 0204-4080
Страници: 13
 
 
Заглавие на публикацията:
Военното на Негово Величество училище в навечерието и по време на Балканската война (1912-1913 г.)
 
 
 
Издание: Един завет, № 4, 1993, с. 58-59.
Военноиздателски комплекс „Св. Георги Победоносец”, 1993
ISSN: 0861-8151
Страници: 6
 
 
Заглавие на публикацията:
Кралското военно училище в Брюксел
 
 
 
Издание: ВИС, № 3, 1994, с. 233-241.
ИМО „ Св. Георги Победоносец”, 1994
ISSN: 0204-4080
Страници: 6
 
 
Заглавие на публикацията:
Опитът на Генералния щаб по прикриването на държавната граница
 
 
 
Съавтори: А. Прокопиев, П. Баиров
Издание: ВИС, № 1, 1997, с. 165-174.
ИМО „ Св. Георги Победоносец”, 1997
ISSN: 0204-4080
Страници: 17
 
 
Заглавие на публикацията:
Военното училище във войните през 1912-1918 година
 
 
 
Издание: Известия на ВИНД, т. 64, С., 1999, с. 46-51.
ИМО „ Св. Георги Победоносец”, 1999
Страници: 11
 
 
Заглавие на публикацията:
Прилагане на опита от Руско-Японската война 1904-1905 г. във Военното училище в навечерието на Балканската война 1912 г.
 
 
 
Издание: ВИС, № 2, 2004, с. 55-56.
Военно издателство ЕООД, 2004
ISSN: 0204-4080
Страници: 4
 
 
Заглавие на публикацията:
125 години от първия випуск на Военното училище
 
 
 
Издание: ВИС, № 4, 2004, с. 31-33.
Военно издателство ЕООД, 2004
ISSN: 0204-4080
Страници: 9
 
 
Заглавие на публикацията:
Създаване и развитие на музеите във Военното училище
 
 
 
Издание: ВИС, № 2, 2005, с. 33-38.
Военно издателство ЕООД, 2005
ISSN: 0204-4080
Страници: 14
 
 
Заглавие на публикацията:
60 години от края на Втората световна война
 
 
 
Издание: ВИС, № 3, 2005, с. 50-55.
Военно издателство ЕООД, 2005
ISSN: 0204-4080
Страници: 17
 
 
Заглавие на публикацията:
Моралната подготовка на юнкерите по време на Първата световна война
 
 
 
Издание: ВИС, № 4, 2005, с. 27-31.
Военно издателство ЕООД, 2005
ISSN: 0204-4080
Страници: 16
 
 
Заглавие на публикацията:
Историческият опит на Българската армия за етническа толерантност и сътрудничество (1878-1845 г.)
 
 
 
Издание: ВИС, № 1-2, 2006, с. 10-13.
Военно издателство ЕООД, 2006
ISSN: 0204-4080
Страници: 8
 
 
Заглавие на публикацията:
Отбраната на Дряновския манастир 1876 г.
 
 
 
Издание: ВИС, № 1-2, 2006, с. 10-13.
Военно издателство ЕООД, 2006
ISSN: 0204-4080
Страници: 8
 
 
Заглавие на публикацията:
“Що е военна археология и има ли тя приложение в България?”
 
 
 
Издание: ВИС, № 1-2, 2006, с. 78-79.
Военно издателство ЕООД, 2006
ISSN: 0204-4080
Страници: 6
 
 
Заглавие на публикацията:
Поява и използване на британските танкове в Първата световна война
 
 
 
Издание: ВИС, № 3, 2006, с. 28-32.
Военно издателство ЕООД, 2006
ISSN: 0204-4080
Страници: 14
 
 
Заглавие на публикацията:
Фонд за увековечаване паметта на загиналите възпитаници на военното училище
 
 
 
Издание: ВИС, № 3, 2008, с. 38-44.
Военно издателство ЕООД, 2008
ISSN: 0204408-0
Страници: 19
 
 
Заглавие на публикацията:
Випускници на Военното училище (Националния военен университет „Васил Левски”) във висшето военнополитическо ръководство на България
 
 
 
Годишник на НВУ „Васил Левски” 2010 година. Велико Търново, 2010, с. 97-111.
Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2010
ISSN: 1312-6148
Страници: 23
 
 
Заглавие на публикацията:
100 години Одринска епопея – реалност и митове
 
 
 
Издание: Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. Велико Търново, 2013, с. 354-368.
Издателство „Фабер”, 2013
ISВN: 978-954-400-982-3
Страници: 18
 
 
Заглавие на публикацията:
За някои от военните аспекти на Балканската война 1912-1913 година
 
 
 
Издание: Войните 1912-1918. Днешен поглед и интерпретации. Велико Търново, 2014, с. 46-58.
Печатница Сира, 2014
ISВN: 978-954-92946-9-9
Страници: 15
 
 
 
 
 
 
Тип: Учебници и учебни пособия (3)
 
 
 
Заглавие на публикацията:
Учебник по правила за стрелба с танкове
 
 
 
Съавтори: Д. Нешков, Г. Ганчев
Издателство: ВТС, 1981.
Страници: 179
 
 
Заглавие на публикацията:
Световните войни – 1914-1918 г. и 1939-1945 г.
 
 
 
Издателство: ИМО “Св. Георги Победоносец”, 1998
Страници: 222
 
 
Заглавие на публикацията:
Програма и анотации на теми за конкурсен изпит по история на България в Национален военен университет “Васил Левски”
 
 
 
Съавтори: Хр. Братанова
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2007.
ISВN: 978-954-753-053-9
Страници: 9
 
           
 

Назад