Майор доктор Даниел Маринов Тотев

 
 
Тел. (служебен)  062 618822 вътр. 62123
 
 
 
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
 
2016 – сега
ВА „Г. C. Pаковски”
Факултет „Командно-щабен”
Специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво”, Специализация „Сухопътни войски”
 
2013 – 2015
HВУ „Васил Левски”
Образователна и научна степен „доктор”
Докторска програма по научна специалност 05.12.01 „Организация и управление на въоръжените сили”
 
2008 – 2011
Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” гр. Свищов
Специалност „Финансов мениджмънт”
 
1997 – 2002
HВУ „Васил Левски”
Военна специалност „Мотострелкови войски”
 
1994 – 1997
ТМТ „Васил Левски” – гр. Горна Оряховица
 
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
 
2014
Non-Lethal Systems – Black Sea Rotational Force 14.2. (US Army Europe)
 
2014
Курс „Научно-изследователска дейност” – НВУ „В. Левски” гр. В. Търново
 
2014
Курс „Методика на академичното преподаване” – НВУ „В. Левски” гр. В. Търново
 
2013
Battle Staff C-IED Attack-the-Network – US Army Europe
 
2013
Курс „Използване на Open Source приложения и услуги за дистанционно обучение” – НВУ „В. Левски” гр. В. Търново
 
2013
Курс „Компютърни комуникации и дистанционно обучение” – НВУ „В. Левски” гр. В. Търново
 
2013
Курс „Създаване на уеб-базирани приложения за дистанционно обучение” – НВУ „В. Левски” гр. В. Търново
 
2012
Курс „Дидактика на висшето образование” – НВУ „В. Левски” гр. В. Търново
 
2012
Курс „Developing NCO and Officer Responsibilities” – US Marine Corps Europe
 
2010
Курс „ISAF Basic Course” – NATO JADL
 
2010
Cultural Awareness Afghanistan  – NATO JADL
 
2010
Crowd and Riot Control (CRC) – NATO JADL
 
2010
Combating Trafficking in Human Beings  – NATO JADL
 
2008
Английски език III ниво – НВУ „В. Левски” гр. Долна Митрополия
 
2006
PSO Instructor Training Course – BIMAT-CEE, Vyškov, Czech Republic
 
2005
Антитерористична подготовка – под. 32990 гр. Пловдив
 
2003
Курс – Английски език II ниво – Училища Европа гр. Карлово
 
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
 
 
от 28.12.2015
Главен асистент в катедра „Военни науки”, факултет „Общовойскови”
 
2009 – 2015
Асистент в катедра „Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски”, факултет „Общовойскови”
 
2008 – 2009
Заместник командир на рота в 61-ва Стрямска механизирана бригада гр. Карлово
 
2002 – 2007
Командир на взвод в 61-ва Стрямска механизирана бригада гр. Карлово
 
 
 
 
ЕЗИКОВИ ПОЗНАНИЯ ПО СТАНДАРТ STANAG 6001
 
 
 
 
Английски език
2 – 3 – 3 – 2
 
 
ПРОЕКТИ
 
 
Институция:
НВУ „Васил Левски”
 
 
Заглавие:
ПРОЕКТ №BG051PO001-3.1.07 – 0011 „Актуализиране на учебните програми в НВУ „Васил Левски” гр. В. Търново в съответствие с изискванията на пазара на труда”
 
 
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 
от
Член на Съюза на учените
 
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
 
Тип: Доклад (6)
 
 
Заглавие на публикацията:
Проблеми на психо-физическата готовност на военнослужещите при провеждането на военни операции на голяма надморска височина
 
 
Издание: Сборник доклади от Годишната университетска научна конференция, том 3, 19-20 ноември 2009 г.
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2009
ISSN 954-753-035-6
Страници: 9
 
 
 
 
Заглавие на публикацията:
Проблемни въпроси в обучението на курсанти при изграждане и функциониране на контролно пропускателен пункт
 
 
Издание: Сборник доклади от Юбилейната научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ „В. Левски”, том 11, 14-15 юни 2012 г.
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2012
ISBN 978-954-753-095-9
Страници: 6
 
 
 
 
Заглавие на публикацията:
Възможности за прилагане на електронно обучение при подготовка на контингенти от българската армия за участие в операции за сигурност и стабилизиране
 
 
Издание: Сборник трудове „Дни на науката 2013”
Издателство: Фабер, 2012
ISSN 1314-2283
Страници: 6
 
 
 
 
Заглавие на публикацията:
Фактори, влияещи на контингенти от българската армия при участие в операции по подкрепа на международния мир и сигурност
 
 
Издание: Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността”, том 2, 16-18 Октомври 2013 г.
Издателство: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2013
ISBN 978-954-753-200-7
Страници: 9
 
 
 
 
Заглавие на публикацията:
Изследване степента на познаване и възможностите за прилагане на съвременни форми за обучение при подготовката на групи от военни съветници
 
 
Издание: Сборник трудове „Дни на науката 2014”
Издателство: Фабер, 2014
ISSN 1314-2283
Страници: 10
 
 
 
 
Заглавие на публикацията:
Априорно ранжиране на критерии за оценка способностите на групи от военни съветници и мисийно важни задачи за тяхната подготовка
 
 
Издание: Сборник трудове „Дни на науката 2014”
Издателство: Фабер, 2014
ISSN 1314-2283
Страници: 10
 
 
 
 
         
 

Назад