Институционална акредитация

Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) на заседание, проведено на 06.10.2016 г.  (протокол № 20),  взе решение за даване на институционална акредитация на Националния военен университет „Васил Левски”  - гр. Велико Търново на основание на обща оценка 9,17 (девет цяло и седемнадесет стотни) със срок на валидност на акредитацията 6 (шест) години. Определя капацитет на висшето училище от 4200 курсанти, студенти и докторанти.

НАОА дава положителна оценка на средата за дистанционно обучение в Национален военен университет „Васил Левски” - гр. Велико Търново.

Програмни акредитации

Акредитирани професионални направления

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ / СПЕЦИАЛНОСТ ОТ РЕГУЛИРАНАТА ПРОФЕСИЯ (ВЪВ ФАКУЛТЕТ)
СРОК
на акредитацията
ОЦЕНКА
КАПАЦИТЕТ
бакалавър
магистър
общо

9.2. Военно дело

Специалност от регулирана професия:

„Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво”

(всички факултети)

Шест години
до 7.11.2025
9,46
1800
 
1 800

9.1. Национална сигурност

Специалности:

Национална и регионална сигурност” – ОКС „бакалавър” – редовна и задочна форма на обучение и „магистър” – редовна, задочна и дистанционна форма и на обучение;

(факултет „Общовойскови”)

„Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи” – ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна и задочна форма на обучение;

(факултет „Общовойскови”)

„Административна и информационна сигурност” – ОКС „бакалавър” – редовна и задочна форма на обучение и „магистър” – редовна, задочна и дистанционна форма на обучение;

(Факултет „А, ПВО и КИС”)

„Връзки с обществеността в отбраната и сигурността” – ОКС „магистър” – задочна форма на обучение

(Факултет „А, ПВО и КИС”)

Шест години
до 19.07.2022
9,50
700
200
900

3.7. Администрация и управление

(факултет „Общовойскови”)

Специалности:

„Стопанска логистика” – ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна, задочна и дистанционна форма на обучение;

„Логистика на сигурността” – ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна и задочна форма на обучение;

„Стопанско управление” – ОКС „магистър” – задочна форма на обучение.

Пет години
до 14.01.2020
8,48
470
130
600

5.3. Комуникационна и компютърна техника

(Факултет „А, ПВО и КИС”)

Специалности:

„Компютърни системи и технологии” – ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна и задочна форма на обучение;

Компютърни технологии за проектиране” – ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна и задочна форма на обучение;

Комуникационна техника и технологии” – ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна и задочна форма на обучение;

„Електронни системи за наблюдение, охрана и контрол” – ОКС „бакалавър” – редовна и задочна форма на обучение.

Шест години
до 09.12.2022
9,22
820
120
940

5.13. „Общо инженерство”

(факултет „Общовойскови”)

Специалности:

“Индустриален мениджмънт” – ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна,  задочна и дистанционна форма на обучение;

„Управление на ресурси и технологии” – ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна и задочна форма на обучение;

„Автомобилна техника и транспортна логистика” – ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна, задочна и дистанционна форма на обучение;

„Строителни и специални машини” – ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна и задочна форма на обучение;

„Защита на населението и инфраструктурата” – ОКС „бакалавър” и „магистър” – редовна и задочна форма на обучение.

Шест години до 14.07.2023
9,26
1000
240
1240

 

АКРЕДИТИРАНИ ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ

Научна специалност

Срок

Оценка

Професионално направление

Област на висше образование

Организация и управление извън сферата на материалното производство (сигурност и отбрана)

Шест години

до 14.01.2021

9,17

3.7 Администрация и управление

3. Социални, стопански и правни науки

Радиолокация и радионавигация

(факултет „А, ПВО и КИС”)

Шест години до 03.07.2021

9,03

5.3 Комуникационна и компютърна техника

5. Технически науки

Комуникационни мрежи и системи 

Шест години до 09.12.2022

9,22

5.3 Комуникационна и компютърна техника

5. Технически науки

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

Шест години до 09.12.2022

9,23

5.3 Комуникационна и компютърна техника

5. Технически науки

Строителни, пътни и специални машини

Шест години до 28.07.2023

9,25

5.13 Общо инженерство

5. Технически науки

Колесни, верижни машини и логистика

Шест години до 28.07.2023

9,24

5.13 Общо инженерство

5. Технически науки

Техника и технология на взривните работи

Шест години до 28.07.2023

9,30

5.13 Общо инженерство

5. Технически науки

Техника и технологии за защита на населението и критичната инфраструктура

Пет години

до 28.07.2022

8,86

5.13 Общо инженерство

5. Технически науки

Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати

Шест години до 14.07.2023

9,12

5.13 Общо инженерство

5. Технически науки

Организация и управление на въоръжените сили

Шест години до 03.07.2021

9,30 

9.2 Военно дело

9. Сигурност и отбрана

Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)

Шест години до 19.07.2022

9,46

9.1 Национална сигурност

9. Сигурност и отбрана

Управление на системи за сигурност

Пет години

до 19.07.2021

8.78

9.1 Национална сигурност

9. Сигурност и отбрана

Военнополитически аспекти на сигурността

Пет години

до 19.07.2021

8.76

9.1 Национална сигурност

9. Сигурност и отбрана

 

Назад