Защита на личните данни

Информираме Ви, че НВУ "Васил Левски" е регистриран като администратор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Част от данните, които доброволно предоставяте, са лични данни и попадат под специален режим на защита по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни. НВУ поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица.

Информираме Ви и Вие се съгласявате, че НВУ може да предоставя личните Ви данни на трети лица при пълно спазване на ЗЗЛД, когато това е необходимо.

Вие имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, имате право да възразявате срещу обработването, разкриването или използването на Вашите лични данни.

Назад